Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στα εφαρμοσμένα και προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων αυτοματοποίησης. Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με τον Αυτόματο έλεγχο, και την βιομηχανική παραγωγή ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.

β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους του τομείς που άπτονται των εφαρμοσμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

Η έδρα του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης − Applied Automation Engineering Systems» βρίσκεται στο τμήμα Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη λειτουργίας του.

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στα Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών και την παραγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών συστημάτων.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως υψηλόβαθμα στελέχη τόσο στον ιδιωτικό τομέα (εταιρίες παροχής υπηρεσιών στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, τμήματα σχεδίασης και παραγωγής, τμήματα διοίκησης μεγάλων επιχειρήσεων κ.λ.π.) όσο και στο δημόσιο τομέα (δημόσιοι οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.).

Η εκτίμηση είναι πως το αντικείμενο σπουδών του Εφαρμοσμένων Συστημάτων Αυτοματοποίησης είναι πολύ ελκυστικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αυτό καταδεικνύεται από  την αποδοχή των φοιτητών αλλά και από την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του πρώην τμήματος μηχανικών αυτοματισμού και μηχανολόγων οχημάτων που δημιουργεί τη βάση του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος.