Γενικά

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης (ΦΕΚ ίδρυσης ΦΕΚ 5036/13-11-2020). Το πρόγραμµα µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και από τις διατάξεις του Ν.4610/2019.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης» («Master of Science in Applied Automation Engineering Systems”)