Διδασκόμενα Μαθήματα

Tα μαθήματα του προγράμματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες περιγράφονται παρακάτω:

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μ101Αρχές αυτομάτου ελέγχου7,5
Μ102Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων7,5
Ε1x1Επιλογής 17,5
Ε1x2Επιλογής 27,5
 Μαθήματα Επιλογής 1ου Εξαμήνου 
Ε101Γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας7,5
Ε102Ηλεκτροκίνηση7,5
Ε103Ρομποτική 7,5
Ε104Ανάστροφη Μηχανική7,5
Ε105Τεχνολογίες συντήρησης7,5
Ε106Συσκευές και διατάξεις βιομηχανικής παραγωγής7,5
Ε107Τεχνολογίες Αιχμής στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας7,5
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Μ201Συστήματα Μηχατρονικής7,5
Μ202Διαχείριση ενέργειας7,5
Ε2x1Επιλογής 17,5
Ε2x2Επιλογής 27,5
 Μαθήματα Επιλογής 2ουΕξαμήνου 
Ε201Συστήματα αυτοματοποίησης στη βιομηχανία τροφίμων7,5
Ε202Περιβαλλοντικές τεχνολογίες7,5
Ε203Εφαρμοσμένα συστήματα  μηχανικών κατεργασιών7,5
Ε204Έλεγχος διεργασιών7,5
Ε205Συστήματα παραγωγής7,5
Ε206Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων7,5
Ε207Βιοϊατρική τεχνολογία7,5
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Μ301Διπλωματική Εργασία30