Εσωτερική αξιολόγηση

Πρακτικό ΜΟΔΙΠ
Αποτελέσματα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΜΣ
«Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης»

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ακολουθώντας το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πραγματοποίησε ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης» της Σχολής Μηχανικών, έτσι ώστε, μέσω της παρακολούθησης και των ενδεχόμενων διορθώσεων, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωσή του.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης που υποβλήθηκε από το εν λόγω ΠΜΣ, η ΜΟΔΙΠ προχώρησε στη σύνταξη πρακτικού αποτελεσμάτων εσωτερικής αξιολόγησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κατάσταση Ευρημάτων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης» της Σχολής Μηχανικών σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-21 (εαρινό εξάμηνο) και διανύει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 2022-2023, το 3ο έτος λειτουργίας του.
Οι στόχοι του ΠΜΣ σχετίζονται με την απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους φοιτητές του Τμήματος που συνδέονται με το αντικείμενο του Μηχανικού Παραγωγή κι Διοίκησης. Αυτό σημαίνει να μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να βελτιώνει και να διαχειρίζεται συστήματα που αποτελούνται από ανθρώπους, υλικά, εργαλεία, μηχανές, οικονομικούς πόρους, πληροφορική και ενέργεια για την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών (υλικών και άυλων πόρων). Στην σημερινή εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης σημαντικό κομμάτι του έργου του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης αλλά και γενικότερα του σύγχρονου Μηχανικού έχει να κάνει με τα εφαρμοσμένα συστήματα αυτοματοποίησης. Αυτή την ανάγκη καλύπτει το ΠΜΣ. Είναι εξάλλου αυταπόδεικτη η κάλυψη αυτής της ανάγκες από το προφίλ των φοιτητών του. Η πλειοψηφία αυτών είναι στελέχη επιχειρήσεων και βιομηχανιών που θέλουν να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής της οικονομία και της κοινωνίας.
Το ΠΜΣ, μέχρι σήμερα, αξιολογείται θετικά από την ΜΟ.ΔΙ.Π. καθώς φαίνεται να παρέχει καινοτόμα και διεπιστημονική εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Εφαρμοσμένων Συστημάτων Αυτοματοποίησης και λειτουργεί με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των φοιτητών και στη διαμόρφωση αξιόλογου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Θετικά Σημεία

-Το ΠΜΣ είναι αρκετά δημοφιλές και μάλιστα προσελκύει κατά πλειοψηφία φοιτητές που είναι εργαζόμενοι, στελέχη και διευθυντές επιχειρήσεων που ζητούν περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση για την προσαρμογή της εργασίας τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας, της παραγωγής και της κοινωνίας.
-Ακολουθεί διαδικασίες αξιολόγησης από τους φοιτητές τόσο του μαθήματος και του διδάσκοντος ανά εξάμηνο όσο και του συνολικού προγράμματος στο τέλος της φοίτησης.
-Η ύπαρξη ιστοχώρου του ΠΜΣ με πληρότητα, σαφήνεια και αντικειμενικότητα πληροφοριών. Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μαζί με τον Οδηγό́ Σπουδών και το ΦΕΚ του προγράμματος που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους φοιτητές του Τμήματος. Το ΠΜΣ έχει δική του ιστοσελίδα (https://automation.dipae.edu.gr) και λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. -Ακολουθείται διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του ΠΜΣ του τμήματος μέσω της ΔΑΣΤΑ αλλά και με πρωτοβουλία του Διευθυντή και την ΣΕ του ΠΜΣ.
-Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και η Συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ είναι αρμόδιοι για τον συντονισμό, την παρακολούθηση της διδασκαλίας, την έκταση της ύλης αλλά και για την αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών. Σε συνεργασία με τους καθηγητές του ΠΜΣ εισηγείται τις προτάσεις της στην Συνέλευση του Τμήματος που είναι και ο τελικός κριτής.
-Η υιοθέτηση πολλαπλών τρόπων εξέτασης των μαθημάτων στο πλαίσιο της Φοιτητο-κεντρικής Μάθησης και Αξιολόγησης (γραπτές εξετάσεις, εργασίες και προφορικές εξετάσεις σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε φοιτητές με δυσλεξία).
-Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητριών/των διασφαλίζεται με την επιτήρηση των φοιτητών κατά την διάρκεια των εξετάσεων, με τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, την πρόσβαση των φοιτητών στο γραπτό τους και τη συζήτηση με τον καθηγητή για πιθανές αντιρρήσεις στη βαθμολόγησή τους.
-Η διαφάνεια στην ανάθεση, έλεγχο και εξέταση διπλωματικών εργασιών. Για την διαδικασία ανάθεσης ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας.
-Η οικονομική αυτοτέλεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξασφαλίζεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών, τον κρατικό προϋπολογισμό και ερευνητικά έσοδα. Η βιωσιμότητα του προγράμματος εξασφαλίζεται με τη χρηστή διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης.
-Η διαφάνεια των διαδικασιών κατά την επιλογή των εισακτέων φοιτητών, η οποία γίνεται βάσει μοριοδότησης και συνέντευξης από τριμελή επιτροπή.
-Υπάρχουν προσκεκλημένοι καθηγητές και ερευνητές του εξωτερικού για συγκεκριμένο αριθμό διαλέξεων.

Αρνητικά Σημεία

Δεν υφίσταται ακόμη οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων.

Προτεινόμενες προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες

Η τυποποίηση των διαδικασιών ελέγχου της λειτουργίας του προγράμματος.

Η τυποποίηση της διαδικασίας και η εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων του προγράμματος.

Η αποτύπωση στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης των τυποποιημένων διαδικασιών ελέγχου λειτουργίας και ανταπόκρισης του ΠΜΣ στους στόχους του.

Η αποτύπωση στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης της διαδικασία ελέγχου των αποτελεσμάτων / βαθμολόγησης των φοιτητών καθώς και στον τρόπο συμμετοχής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη λήψη αποφάσεων.

Πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ για να βελτιωθεί η αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή καθώς και διοικητικού προσωπικού για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.

Η δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του προγράμματος.

Η αναζήτηση τρόπων προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών, καθηγητών αλλά και διεθνών συνεργασιών στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της διεθνοποίησης.

Εκ μέρους της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Μακρίδου Καλλιόπη

Η Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ
Τσαντούκα Μαρία