Θεσμικό Πλαίσιο

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων ρυθμίζεται από:

Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 3685/τ.Α’ 148/16-7-2008) (ν.4485/τ.Α’ 114/04-08-2017)

Το ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 5036/13-11-2020)

Τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. ()

Το ΦΕΚ μετεξέλιξης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΦΕΚ τ.Α’ 4610/7-5-2019)

ΦΕΚ Ρύθμισης των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης. (ΦΕΚ 4899/16-9-2022)