Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαιδευτών Ρομποτικής, STEAM και Νέων Τεχνολογιών» 400 ωρών, διάρκειας 9 μηνών

ΕΝΑΡΞΗ: 15/1/2022

ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης – Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.)

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), διοργανώνει εξ’ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαιδευτών Ρομποτικής, STEAM και Νέων Τεχνολογιών» 400 ωρών, διάρκειας 9 μηνών, παρέχοντας ταυτόχρονα 26 μονάδες ECTS.

Το σεμινάριο μοριοδοτείται σε δομές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 0,5 μονάδα σύμφωνα με τον Nόμο υπ’ αριθμ. 4473/2017, και με τον νόμο 4547/12-06-2018 παράγραφο 24,2,δ,ββ. Επίσης δύναται να μοριοδοτηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου και συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, απευθύνεται  σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη θέσης Στελέχους (υπευθύνου εκπαίδευσης αλλά και επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης) στα ΚΔΒΜ, εφόσον προαπαιτείται σε εκπαιδευτές ή υποψήφιους εκπαιδευτές σε δομές Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, σε συμβούλους σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Τέλος, εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ).

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος επιμόρφωσης διάρκειας 400 ωρών είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων ρομποτικής, STEΑM και νέων τεχνολογιών από εκπαιδευτικούς.

Η επιμόρφωση στην εκπαιδευτική διάσταση της ρομποτικής και γενικότερα των STEAM και των νέων τεχνολογιών αφορά την εκμάθηση της επιστημονικής τους διάστασης καθώς και των βασικών αρχών παιδαγωγικής της ρομποτικής και των νέων τεχνολογιών, την απόκτηση δεξιοτήτων και την καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με την προστιθέμενη αξία της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Θεωρείται, ταυτόχρονα, απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα ώστε οι ίδιοι να μπορούν  να δημιουργούν δραστηριότητες που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευομένων τυπικής ή ειδικής αγωγής. Σκοπός του προγράμματος μεταξύ των άλλων είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης σε αντιστοιχία με το επιστημολογικό περιεχόμενο των STEΑM και η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών μοντέλων. Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο ως προς την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων, εκπαιδευτικών τεχνικών, μέσων και μεθόδων που θα αξιοποιηθούν στην εκπόνηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας. Τέλος, εξασφαλίζει πληρέστατη κατάρτιση αναφορικά με μεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε τομέα που αφορά την εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται:

Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και αδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, σε εκπαιδευτές προγραμμάτων δια βίου μάθησης, σε διδάσκοντες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, σε σχολικούς συμβούλους, σε εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ, σε φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ και σε εκπαιδευτές ιδιωτικών κέντρων STEΑM και εκπαιδευτικής ρομποτικής για την επιμόρφωση τους στις τεχνολογίες STEΑM ως εκπαιδευτής STEΑM. Επίσης, απευθύνεται σε αποφοίτους ΙΕΚ και αποφοίτους Λυκείου καθώς και σε λοιπούς επαγγελματίες, ανειδίκευτους εργαζόμενους και ανέργους και γενικά άτομα που εντάσσονται στο πλαίσιο της “Εκπαίδευσης Ενηλίκων”.

Τρόπος παρακολούθησης


Τρόπος παρακολούθησης:

Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί το υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης συνδυάζοντας τη δια ζώσης εκπαίδευση με την ασύγχρονη και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως οι διαλέξεις, οι επιδείξεις, οι ασκήσεις με και χωρίς καθοδήγηση, συνδυάζοντας το υλικό προς μελέτη που θα παρέχεται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Από το σύνολο των 400 ωρών οι 75 ώρες αποτελούν διαλέξεις και παρουσιάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και οι 325 ώρες αποτελούν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις που θα υλοποιούνται δια ζώσης, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πιστοποιητικού η συμμετοχή σε αυτές. 

Είναι δυνατή η απαλλαγή από την παρακολούθηση μέρους του προγράμματος, με τη διαδικασία της πιστοποίησης προηγούμενης γνώσης. Η πιστοποίηση της προηγούμενης γνώσης μπορεί να αφορά χωριστά το θεωρητικό ή το εφαρμοσμένο μέρος της εκπαίδευσης. Συνεπώς, εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ρομποτικής» που διοργανώνει το τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού σε συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχουν πάρει την αντίστοιχη βεβαίωση, έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων σχετικών με την προηγούμενη πιστοποίηση. Σε καμία περίπτωση η απαλλαγή δεν μπορεί να υπερβεί σε αριθμό ωρών το συνολικό αριθμό διάρκειας του προηγούμενου προγράμματος που έχουν παρακολουθήσει.

Οι δια ζώσης συναντήσεις και οι προαιρετικές εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτικές είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε διάφορες πόλεις αρκεί να το επιτρέπει ο αριθμός των συμμετεχόντων.

Κόστος


Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 500€ και το ποσό καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα 200€, πριν το πέρας του πρώτου τριμήνου τα 150€ και η εξόφληση (υπόλοιπα 150€) γίνεται πριν την ολοκλήρωση των 9 μηνών του προγράμματος.

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ρομποτικής» που διοργανώνει το τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού σε συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχουν πάρει την αντίστοιχη βεβαίωση, έχουν έκπτωση 20% που σημαίνει ότι καταβάλλουν το ποσό των 400€. Ο τρόπος πληρωμής ακολουθεί τα παραπάνω με την εξής κατανομή (150€ – 150€ – 100€).

Χρονική διάρκεια:

Το πρόγραμμα είναι 400 ωρών, διαρκεί 9 μήνες και η εκκίνηση του είναι μια δυναμική διαδικασία που εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετοχών. Ενδεικτικά μπορεί να ξεκινήσει 1/3, 1/6, 1/9 και 1/12 κάθε έτους και όποτε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των συμμετεχόντων που βρίσκονται σε αναμονή. Επιπλέον των 400 ωρών υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε προαιρετικά εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις για την καλύτερη εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων. Τα προαιρετικά εργαστήρια ανακοινώνονται πριν την έναρξη του κάθε κύκλου, ως προς τη διάρκειά τους και τον τόπο υλοποίησής τους.

Δηλώσεις Συμμετοχής


Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πτυχίο ανώτατης  εκπαίδευσης με βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας θα θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα που θα αξιολογούνται ανάλογα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνετε τη φόρμα (. pdf) και την αποστέλλετε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: tsagaris@ihu.gr

Περιεχόμενα Προγράμματος


Διδακτικές ενότητες:

Οι διδακτικές ενότητες περιγράφονται παρακάτω:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΩΡΕΣECTS / ECVET
Νέες Τεχνολογίες και Ρομποτική302
Εκπαιδευτική Ρομποτική503
Προγραμματισμός604
3D printing604
STEAM604
Arduino604
Διδακτική503
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Σεναρίων302
   
Σύνολο40026

Πιστοποιητικό:

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης για το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης «Εκπαιδευτών Ρομποτικής, STEAM και Νέων τεχνολογιών»

Οδηγός ενημέρωσης:

Παρακάτω (. pdf) μπορείτε να δείτε τον οδηγό ενημέρωσης του προγράμματος.

Επικοινωνία


  Laboratory of Robotics and mechatronic systems, Department of Automation Engineering, ATEI Thessaloniki, Greece 57400