Περίγραμμα Μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου

Μ101 AΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Principles of Automatic Control).

Εξάμηνο διδασκαλίας: A

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο με σκοπό να παρέχει τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις για  την κατανόηση της ευρείας επιστημονικής περιοχής των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανάλυση της συμπεριφοράς τους από  μαθηματική και φυσική άποψη και η σχεδίαση ελεγκτών για την τροποποίηση των χαρακτηριστικών τους και την επίτευξη επιθυμητής στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς.

Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις έννοιες της μαθηματικής μοντελοποίησης και της δυναμικής συμπεριφοράς των συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας, με την χρήση του βασικού μαθηματικού μοντέλου της συνάρτησης μεταφοράς. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει όλες τις βασικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της βασικής θεωρίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, αναλογικών και ψηφιακών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες:

α) να κατανοούν την χρήση της ανάδρασης κατά τον έλεγχο συστημάτων κλειστού βρόχου και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει,

β) να γνωρίζουν την διαδικασία μαθηματικής παράστασης και ανάλυσης των συστημάτων κλειστού βρόχου στο πεδίο της συχνότητας,

γ) να εξετάζουν την ευστάθεια με χρήση διαφόρων μεθόδων και να προβλέπουν τα χαρακτηριστικά της χρονικής απόκρισης των συστημάτων ,

δ) να μπορούν να σχεδιάζουν συστήματα ελέγχου ανάδρασης με συναρτήσεις μεταφοράς για την επίτευξη επιθυμητής δυναμικής συμπεριφοράς.

στ) να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ψηφιακών ελεγκτών

ζ) να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων ελέγχου, αναλογικών και ψηφιακών, σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, θερμικά, υδραυλικά και παραγωγικά συστήματα.

3. Περιεχόμενο του μαθήματος

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 1. Ανασκόπηση μετασχηματισμού Laplace, αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace,  και μεθόδου υπολοίπων
 2. Βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου ανοικτού και κλειστού βρόχου, παραδείγματα
 3. Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου (διαφορικές εξισώσεις), και της συχνότητας (συναρτήσεις μεταφοράς), μαθηματικά μοντέλα-πρότυπα φυσικών συστημάτων, ανάλογα συστήματακαι παραδείγματα.              
 4. Διαγράμματα βαθμίδων και άλγεβρα διαγραμμάτων
 5. Χρονική απόκριση συστημάτων
 6. Χαρακτηριστικά συστημάτων κλειστού βρόχου, σφάλματα μόνιμης κατάστασης, πλεονεκτήματα χρήσης του μηχανισμού της ανάδρασης
 7. Αρμονική απόκριση συστημάτων, λογαριθμικά διαγράμματα Bode μέτρου και φάσης, διαγράμματα Νyquist.
 8. Εισαγωγή στην έννοια της ευστάθειας, κριτήριο ευστάθειας Routh-Hurwitz, κριτήριο ευστάθειας Nyquist, γεωμετρικός τόπος ριζών.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 1. Αντισταθμιστές προήγησης και καθυστέρησης, συστήματα με φίλτρο εισόδου
 2. Ελεγκτής PID, περιγραφή χαρακτηριστικών και ρύθμιση παραμέτρων
 3. Τεχνικές σχεδίασης ελεγκτών με τον γεωμετρικό τόπο ριζών
 4. Τεχνικές σχεδίασης ελεγκτών στο πεδίο της συχνότητας (διαγράμματα Bode)

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 1. Εισαγωγή στα συστήματα ελέγχου με Η/Υ,  Μ/Σ Ζ και αντίστροφος Μ/Σ Ζ, δειγματοληψία και συγκράτηση
 2. Παλμικές Συναρτήσεις μεταφοράς διακριτού χρόνου, Τόπος Ριζών,  θέσεις πόλων και σφάλματα μόνιμης κατάστασης στο διακριτό πεδίο
 3. Αρμονική απόκριση συστημάτων διακριτού χρόνου, κανόνες επιλογής της περιόδου δειγματοληψίας, σχεδίαση φίλτρων κατά της αλίασης (antialiasing)
 4. Κριτήρια ευστάθειας στο διακριτό,  υλοποίηση ψηφιακών ελεγκτών
 5. Μετατροπή προδιαγραφών σχεδίασης από το συνεχές στο διακριτό, σχεδίαση με διακριτοποίηση αναλογικής σχεδίασης, μέθοδοι διακριτοποίησης, απευθείας σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών τριών όρων (PID)
 6. Διόρθωση των Ψηφιακών ΣΑΕ

Όλα τα ανωτέρω θέματα της θεωρίας καλύπτονται στις ασκήσεις πράξης με εκμάθηση της χρήσης και του προγραμματισμού του ειδικού λογισμικού προσομοίωσης ΜΑTLAB/SIMULINK.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, ασκήσεις πράξης,ολοκληρωμένο παράδειγμα εφαρμογής με χρήση εργαλείων Λογισμικού (MΑΤLAB/SIMULINK), ανάθεση εργασίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον και το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν  από το πρόγραμμα.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Α. Dorf R.C. και R.H. Bishop, “Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου”, 13η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017.
 • Shahian B., Savant J.C. JR., Hostetter G.H., Steafani T.R, “Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου”, εκδ. Επίκεντρο, 2012.
 • Μαλατέστας Π., “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου”, Εκδ. Τζιόλα, 2017.
 • Distefano J. J., A. R. Stubberud, and I. J. Williams. “Θεωρία και Προβλήματα στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.
 • Norman Nise , “Contrοl Systems Engineering” , Wiley, 8th edition, 2019.
 • Ψηφιακός έλεγχος με MATLAB,  2004, Γεώργιος Σύρκος, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ
 • Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 2017, Βελώνη Αναστασία, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • Ψηφιακός Έλεγχος, 2016, Μαλατέστας Παντελής Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • Franklin G.F., J.D. Powell, A. Emami-Naeini. “Feedback Control of Dynamic Systems”, Prentice Hall, 2002.
 • Ogata K. “Modern Control Engineering”, Prentice-Hall, 2001.
 • Stefani R.T., B. Shahian, C.J. Savant, G.H. Hostetter. “Design of Feedback Control Systems”, Oxford University Press. 2002.
 • Franklin, Powell and Workman, “Digital control of dynamic systems”, Addison-Wesley.
 • Fadali, “Digital control engineering: Analysis and Design”,Academic Press.
 • Benjamin Kuo, “Digital control systems”, Oxford University Express.

Μ102.  Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλοςμαθήματος: Συλλογή και Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Acquisitionand Processing).

Εξάμηνο διδασκαλίας: A

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να μπορεί να αναπτύξει ικανότητες ώστε να μπορεί να υλοποιεί ένα έργο με βάση ομαδική συνεργασία στο οποίο θα έχει σχεδιάσει και θα έχει αναπτύξει μια καινοτόμο λύση λήψης και επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία υλικού και λογισμικού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα επιδείξει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που απαριθμούνται παρακάτω:

 • Την κατανόηση των αρχών λειτουργίας των οργάνων μέτρησης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως αισθητήρες και μετατροπείς.
 • Η ικανότητα αναζήτησης και καθορισμού των απαιτήσεων για την συλλογή των δεδομένων. Ο προσδιορισμός των απαραίτητων των εργασιών που χρειάζονται να εκτελεστούν  για την συλλογή των δεδομένων .
 • Την ικανότητα επιλογής κατάλληλων αισθητήρων, επεξεργασίας σήματος και υλικού για την εξαγωγή και απεικόνιση των δεδομένων
 • Την ικανότητα εγκατάστασης και δοκιμής αισθητήρων, επεξεργασίας σημάτων και εξοπλισμού συλλογής δεδομένων
 • Την ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών συλλογής δεδομένων, χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως πχ τοLabVIEW
 • Την ικανότητα τεκμηρίωσης και παρουσίασηςτης κατάλληλης λύσης

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει το μάθημα είναι:

 • 1. Μετρήσεις, συστήματα μετρήσεων και ελέγχου, σήματα
 • 2. Αισθητήρες: Θέσης, Κίνησης, Μηχανικήςτάσης, Πίεσης, Ήχου, Φωτός, Τάσης, Ρεύματος, Ροής, Θερμοκρασίας
 • 3. ΜΕΜΣ
 • 4. Ασύρματοι κόμβοι αισθητήρων
 • 5. Διασύνδεση συστημάτων μετρήσεων
 • 6. Ψηφιοποίηση: Analog to Digital conversion
 • 7. Έλεγχοςσυσκευών: Digital to Analog Conversion
 • 8. Απεικόνιση δεδομένων (DataVisualization)
 • 9. Labview
 • 10. Εργαστηριακές ασκήσεις

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων Λογισμικού, handsonεργαστηριακή εκπαίδευση και εκπόνηση εργασίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης .Το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα ή θα γίνει προσπάθεια αγοράς εξειδικευμένου λογισμικού

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Data Acquisition Systems: From Fundamentals to Applied Design  Maurizio Di Paolo Emilio, Kindle Edition (2013)
 • Data Acquisition Handbook, Measurement Computing Corporation, USA, 2004-2012
 • Alciatore, David G.; Histand, Michael B. Introduction to mechatronics and measurement systems. 4th. New York, USA: McGraw-Hill, 2011. ISBN 9780073380230.
 • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ
 • Εφαρμογές Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων, Πυρομάλης Δ. -Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2012
 • LabView για μηχανικούς, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα& ΥΙΟΙ Ο.Ε
 • LabVIEW based Advanced Instrumentation Systems, Sumathi, S.Surekha, P., SpringerLink (2007)
 • BentleyJohnP., Συστήματα μετρήσεων,Βασικές Αρχές, Στέλλα Παρίκου& ΣΙΑ ΟΕ

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου

Μ201.  Συστήματα Μηχατρονικής

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Συστήματα Μηχατρονικής (Mechatronic systems).

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Το μάθημα επικεντρώνεται στην χρήση Προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), συστημάτων εποπτικού ελέγχου (SCADA) στην παραγωγή και τη βιομηχανία καθώς και στην ολοκλήρωση συστημάτων μεταξύ τους. Έχει ως σκοπό να αναδείξει προχωρημένες αρχές προγραμματισμού και εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών και να παρουσιάσει τρόπους προγραμματισμού για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιούνται βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας (Profibus, Industrial Ethernet, Profinet) τα οποία και παραμετροποιούνται ώστε να υπάρχει επικοινωνία των PLC με τρίτες συσκευές. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα εποπτικού ελέγχου για τον έλεγχο συστημάτων αυτοματισμού χρησιμοποιώντας είτε τυποποιημένα SCADA της αγοράς, είτε αναπτύσσοντας τις δικές τους διεπαφές, με τη διαμεσολάβηση ή και μη, OPC Server για την επικοινωνία με τα δεδομένα του ελεγκτή.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα γίνει αναφορά σε PLC και σε DCS συστήματα δείχνοντας τις τάσεις τις βιομηχανίας τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες εγκαταστάσεις, υλοποιώντας ταυτόχρονα στο εργαστηριακό μέρος κάποιες από αυτές τις εφαρμογές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοεί τη λειτουργία των συστημάτων PLC, DCS και SCADA
 • διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο εργασίας και έρευνας που αποτελεί τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, δημιουργία και καινοτομία.
 • σχεδιάζει, αναπτύσσει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού με τη βοήθεια PLC και SCADA
 • διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης στο πεδίο των PLC και SCADA συστημάτων και στη διασύνδεσή τους με διαφορετικά πεδία και τεχνολογίες.
 • να καθορίζει τις απαιτήσεις λειτουργίας συστημάτων PLC
 • να ελέγχει την ορθότητα των προδιαγραφών και να αξιολογεί συστήματα
 • Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία.
 • Κατανοεί σε ικανοποιητικό βαθμό πως μπορεί να επιυευχθεί η ολοκλήρωση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει το μάθημα είναι:

 1. Εισαγωγή στα συστήματα μηχατρονικής – Ανάλυση και παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων
 2. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)
 3. Προγραμματισμός PLC– Hardwareconfiguration– Βασικές εντολές
 4. Προγραμματισμός PLC – Χρήση χρονικών και απαριθμητών
 5. Προγραμματισμός PLC – Χρήση προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού σε PLC
 6. Εποπτικά συστήματα
 7. Προγραμματισμός εποπτικών συστημάτων
 8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφών
 9. Προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού SCADA – Χρήση scripts
 10. Ολοκλήρωση συστημάτων αυτοματισμού – Διασύνδεση – Χρήση βιομηχανικών δικτύων
 11. Διασύνδεση συστημάτων αυτοματισμού με βάσεις δεδομένων – Εφαρμογή ανταλλαγής δεδομένων
 12. Ολοκληρωμένες εφαρμογές CIM (Computer Integrated Manufacturing)
 13. Ολοκληρωμένες εφαρμογές CIM (Computer Integrated Manufacturing)

Εργαστηριακές ασκήσεις:

 1. Υλοποίηση εφαρμογών με τη βοήθεια PLC και SCADAτου εργαστηρίου (S7-1214)

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων Λογισμικού, handson εργαστηριακή εκπαίδευση και εκπόνηση εργασίας. Επίσης μπορεί να υλοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό και με τεχνικές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης συνδυάζοντας την σύγχρονη με την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης . Το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα ή θα γίνει προσπάθεια αγοράς εξειδικευμένου λογισμικού

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

Ελληνόγλωσσο διδακτικό σύγγραμμα:

 • Αυτοματισμός με χρήση PLC, Μπερέτας Ιωάννης, εκδ. Τζιόλα
 • Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές PLC, CollinsDenis, εκδ. Τζιόλα
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, PetruzellaFrankD., εκδ. Τζιόλα
 • Λύσεις στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση P.L.C., Χρήστος Παπαζαχαρίας, εκδ. Βρεττός
 • Βιομηχανική πληροφορική, KingRobert – Eric,Κουμπιάς Σταύρος

Ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα:

 • Programmable Logic controllers (PLC) –  a practical guide , Collins-Lane
 • Programmable Logic controllers (PLC) – F.D. Petruzella
 • Programmable logic controllers , W. Bolton
 • Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors, and Communications , Stenerson
 • SCADA -Supervisory control and Data Acquisition, S. Boyer, ISA ,4th Edition

Μ202. Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων ( Energy Systems Management).

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές στο σχεδιασμό, ανάλυση και διαχείριση ενεργειακών συστημάτων σε διάφορες εφαρμογές και να αποκτήσουν γνώση αναφορικά με νέες μορφές μετατροπής και βέλτιστης χρήσης ενέργειας σε τομείς όλων των κλάδων της οικονομίας. Το μάθημα θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να είναι σε θέση να επιλέγουν, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πρακτικές συνδυασμού συστημάτων, βελτιστοποίησης χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και να εξοικειωθούν με τις νέες εξελίξεις και γενικότερο πλαίσιο χρήσης και αξιοποίησης της ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Αξιολογούν τη δυναμική εφαρμογής στρατηγικών διαχείρισης ενέργειας.
 • Κατανοούν και προτείνουν λύσεις για τη βέλτιστη χρήση ενέργειας  στον πρωτογενή, δευτερογενή αλλά και τριτογενή τομέα της οικονομίας.
 • Εφαρμόζουν πρακτικές εκμετάλλευσης βιώσιμων (sustainable) μορφών ενέργειας
 • Συνδυάζουν και αξιοποιούν τη δυναμική εκμετάλλευσης και συνδυασμένης λειτουργίας διαφορετικών μορφών και πηγών ενέργειας με τη χρήση και ΤΠΕ
 • Αναλύουν τις βασικές τεχνοοικονομικές συνιστώσες της χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας και να προτείνουν βέλτιστες λύσεις περιορισμού του σχετικού κόστους.
 • Κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο χρήσης της ενέργειας και τις νέες προοπτικές-ευκαιρίες που δημιουργούνται.
 • Αποκτήσουν βασικές γνώσεις νέων τεχνολογιών χρήσης και μετατροπής ενέργειας

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Τεχνολογίες μετατροπής ενέργειας με χρήση σε βιομηχανικά κινητήρια συστήματα
 • Ανάπτυξη πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανικές διεργασίες
 • Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα
 • Τεχνολογίες χρήσης ΑΠΕ με εστίαση στη γεωργία (συστήματα βιομάζας-βιοαερίου), ανάλυση σχετικών μονάδων
 • Ανάλυση θεσμικού πλαισίου χρήσης και συναλλαγών ενέργειας και νέες προοπτικές (χρηματιστήριο ενέργειας)
 • Τεχνολογία έξυπνων δικτύων και χρήση εργαλείων ΤΠΕ στη διαχείριση ενέργειας (πρόβλεψη φορτίου, διαχείριση ζήτησης, υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου, μοντέλα συναλλαγής ενέργειας, κτλ)
 • Διανομή ενέργειας
 • Στρατηγικές Ενεργειακής Διαχείρισης σε μικροδίκτυα, αυτόνομα ή συνδεδεμένα
 • Μέθοδοι ενεργειακής αποθήκευσης (χημικές, θερμοχημικές, ηλεκτροχημικές κλπ)
 • Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και μοντέλα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου σε αυτόνομα ή συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο συστήματα
 • Εισαγωγή στην Ασύρματη Μετάδοση Ισχύος-Ένας Εναλλακτικός Τρόπος Μεταφοράς Ενέργειας – Αρχές Ασύρματης Μετάδοσης Ισχύος.
 • ΤεχνολογίεςΑσύρματηςΜετάδοσης-ΤύποιΜετάδοσης (Radiative: Far-Field, No-Radiative: Near-Field)
 • ΗλεκτρομαγνητικήΕπαγωγή (Near-Field Methods)-ΑρχέςΜεταφοράς (Electric Field: Electrostatic Induction, Magnetic Field: Electrodynamic Induction)
 • Τεχνολογίες βέλτιστης λειτουργίας ΜΕΚ
 • Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας με χρήση κυψελών καυσίμου
 • Στρατηγικές ανάλυσης της κοστολόγησης ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα
 • Τεχνοοικονομική αξιολόγηση χρήσης ενεργειακών συστημάτων.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων Λογισμικού και εκπόνηση εργασίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • A. Sumper, Α. Baggini: Electrical Energy Efficiency, Technologies and Applications, 2012, ISBN: 9780470975510 
 • M. Radovanović (Golusin), S. Popov, S. Dodi: Sustainable Energy Management, ISBN: 9780124159785
 • N. Mohan: Advanced Electric Drives: Analysis, Control and Modelling using MATLAB/SIMULINK, 2014, ISBN: 978-1-118-48548-4
 • P. Komarnicki, P. Lombardi, Z. Styczynski: Electric energy storage systems : flexibility options for smart grids, 2017, ISBN: 9783662532744
 • J.A. Momoh: Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis, 2012, ISBN: 978-1-118-15610-0
 •  B. Sørensen, G. Spazzafumo: Hydrogen and Fuel Cells: Emerging Technologies and Applications, 2018, ISBN: 978-0081007082

Μαθήματα επιλογής 1ου εξαμήνου

Ε101.  Γεωργία και Κτηνοτροφία Ακριβείας

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Γεωργία και Κτηνοτροφία Ακριβείας (Precision Agriculture and Livestock Farming).

Εξάμηνο διδασκαλίας: A

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας και να ενισχύσει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Το μάθημα θα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και να εμπεδώσουν καλές πρακτικές. Η προσέγγιση θα γίνει μέσα από το πρίσμα του μηχανικού (μηχανικός γεωργίας ακριβείας) και θα πραγματοποιηθεί σύνδεση της θεωρίας με την πράξη με χρήση πραγματικών περιπτώσεων χρήσης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • κατανοούν τις βασικές έννοιες της γεωργίας και κτηνοτροφίας ακριβείας,
 • γνωρίζουν τις πιο σύγχρονες έννοιες και εφαρμόζουνκαινοτόμες τεχνολογίες στην γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας
 • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν εξοπλισμό και εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιείται στη γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας
 • συλλέγουν, διαχειρίζονται και ερμηνεύουν δεδομένα στη γεωργία ακριβείας
 • παρέχουν ολοκλήρωση διαδικασιών και τεχνολογιών σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Εισαγωγικές έννοιες στη γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας, εξέλιξημέσω της τεχνολογίας για εντατικοποίηση των μεθόδων και αύξηση της παραγωγικότητας, διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • Σύγχρονες θεωρίες και τεχνολογίες στη γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας
 • Μηχανολογικές εφαρμογές στη γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας (ενδεικτικά στη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων)
 • Αυτοματισμοί στα γεωργικά μηχανήματα
 • Αισθητήρια στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ακριβείας
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής – GIS συστήματα και ανάλυση δορυφορικών εικόνων
 • Εφαρμογές Δορυφορικών Συστημάτων Προσδιορισμού Θέσης στη γεωργία ακριβείας (θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικές εφαρμογές)
 • SimultaneousLocalizationandMapping (SLAM) στη γεωργία ακριβείας (χαρτογράφηση και ανίχνευσηθέσης οχήματος)
 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Ακριβείας για λήψη απόφασης (καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, οπτικοποίηση και αξιολόγηση παραμέτρων αγρού με νέες τεχνολογίες)
 • Αυτόνομα οχήματα (εδάφους και αέρος) στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Ακριβείας (οχήματα εξωτερικού χώρου -Husky, Thorvald-, UGV-UAV)
  • Αυτόνομη κίνηση οχήματος σε οπωρώνα
  • Χαρτογράφηση μέσω drone
 • Χρήση νέων τεχνολογιών στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Ακριβείας
  • Ολοκληρωμένες IoT Εφαρμογές (υποδομές-hw-sw)
  • Εφαρμογές Blockchain
 • Agri-Logistics
  • Αλυσίδα αξίας Γάλακτος (Ολοκληρωμένη εφαρμογή: Πρωτογενής Παραγωγή -Παγολεκάνες-Μεταφορά στη Μονάδα Παραγωγής-Μεταφορά στονΛιανέμπορο)
  • Αλυσίδα αξίας ευπαθών προϊόντων με μικρή διάρκεια ζωής
 • Εξελιγμένα Συστήματα Κτηνοτροφίας
  • Εκτροφή Ακριβείας
  • Συστήματα Ελέγχου Περιβάλλοντος/Στέγασης
  • Σχεδιασμός Βιοκλιματικών Κτηνοτροφικών Κτηρίων
  • Συστήματα παρακολούθησης Υγείας και Ευημερίας Ζώων

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, ανάλυση περιπτώσεων χρήσηςκαι εκπόνηση εργασίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης και το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Γεωργία Ακριβείας, Σπυρίδων Φούντας
 • Γεωργία Ακριβείας, TerryBrase
 • Μηχανική Συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων, Τσατσαρέλης Κωνσταντίνος
 • Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, PeterNuthall
 • Εφαρμογές της μηχατρονικής στα γεωργικά μηχανήματα, Ιωάννης Γράβαλος, Δημήτριος Κατέρης

Ε102.  Ηλεκτροκίνηση

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Ηλεκτροκίνηση (Electrification).

Εξάμηνο διδασκαλίας: A

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη γενικότερη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης. Με αφετηρία την έννοια της διαδρομής μετάδοσης ισχύος και κίνησης και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής αλλά και της υβριδικής ηλεκτρικής διαδρομής ισχύος, αναλύονται τα δομικά της στοιχεία τόσο μεμονωμένα όσο και ως μέρη ενός ευρύτερου συστήματος. Έμφαση δίνεται στο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και στον τελικό μετατροπέα ενέργειας. Απώτερος στόχος είναι ο συνδυασμός της θεωρητικής γνώσης με εργαστηριακό πείραμα και στοιχειώδεις προσομοιώσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η σχεδίαση μιας στοιχειώδους ηλεκτρικής διαδρομής μετάδοσης ισχύος και κίνησης (Ηλεκτρικό όχημα).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τη δομή ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων
 • κατανοούν και να εκτιμούν σωστά τα δεδομένα μιας ηλεκτρικής διαδρομής ισχύος
 • υπολογίζουν ζητούμενα μιας ηλεκτρικής διαδρομής ισχύος
 • παρουσιάζουν ολοκληρωμένα και ικανοποιητικά ένα αντικείμενο σχετικό με ηλεκτροκίνηση
 • αναλύσουν τη δομή ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος και να την επανασχεδιάσουν στη βάση νέων δεδομένων

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Επιγραμματικά, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ηλεκτρική διαδρομή μετάδοσης ισχύος και κίνησης (ΗΔΜΙΚ) (Δομικά στοιχεία) – Αρχιτεκτονικές δομές Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΗΟ) και Υβριδικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΥΗΟ)
 • Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας: Είδη πηγών ενέργειας και εφαρμογές τους, Υβριδοποίηση πηγών, Μπαταρίες ΥΤ και χαρακτηριστικά λειτουργίας τους, Υπερπυκνωτές, Εναλλακτικές μορφές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, κυψέλες καυσίμου, σφόνδυλοι υπερυψηλής ταχύτητας)
 • Σύστημα φόρτισης: είδη συστημάτων φόρτισης,on και offboard φορτιστές, επίπεδα φόρτισης,Ταχυφορτιστές,αγώγιμη και ασύρματη φόρτιση,κόστος, Τεχνολογία V2G.
 • Σύστημα προώθησης ενέργειας: ισχύς προώθησης, χαρακτηριστικά μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικοί κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων, οδηγοί κινητήρων, κινητήρες in-wheel,αναγεννητική πέδηση.
 • Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα: είδη υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (micro, mild, full, plug-in), συνδυασμοί διαδρομών ισχύος (σειράς, παράλληλα, σειράς-παράλληλα) τύποι λειτουργίας.
 • Σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε οχήματα με περισσότερες από μία πηγές ενέργειας. Βασικοί τύποι λειτουργίας. Σχετικοί αλγόριθμοι. Διαχείριση ροής ενέργειας και κατανομή σε περισσότερες από μία πηγές.
 • Σχεδίαση λειτουργίας ηλεκτρικών οχημάτων. Απλές εφαρμογές.
 • Εργαστηριακές μετρήσεις. Εργαστηριακές μετρήσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, υλοποίηση απλής ηλεκτρικής διαδρομής ισχύος.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας, συζητήσεις, εργαστηριακή εξάσκηση και εκπόνηση εργασιών.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών. Η βαρύτητα του κάθε μέρους θα είναι

Τελική Γραπτή Εξέταση: 50%, Εργασίες: 50%

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Για τις ανάγκες του μαθήματος θα εκτελεστούν 1-2 εργαστηριακές ασκήσεις στον εργαστηριακό χώρο «Ηλεκτροκίνησης και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων». Θα αξιοποιηθούν πρωτότυπες κατασκευές ηλεκτροκίνησης, κελιά και πακέτα μπαταριών ΥΤ, παλμογράφος, πολύμετρα.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • M.Ehsani, Y. Gao, S. Longoand K.Ebrahimi, Modern Electric, Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles.3rd ed.,CRC Press, 2019.(ISBN 978-1-1383-3049-8)
 • Rodrigo Garcia-Valle, João A. Peças Lopes, (Eds.), Electric Vehicle Integration into Modern Power Networks. Springer Verlang, 2012. (ISBN 978-1-4614-0134-6)
 • T. Denton, Electric and Hybrid Vehicles.CRC Press, 2016. (ISBN 978-1-1388-4237-3)
 • J. G. Hayes andG. Abas Goodarzi, Electric Powertrain. John Wiley and Sons Ltd, 2018. (ISBN: 978-1-119-06364-3)
 • C.D. Rahn and C.-Y. Wang, Battery Systems Engineering. John Wiley and Sons Ltd., 2013. (ISBN: 978-1-1199-7950-0)
 • F. M.Jackson, J.Justo, E.-K. Kim, T. D. Do, and J.-W. Jung, “Electric vehicles and smart grid interaction: A review on vehicle to grid and renewable energy sources integration,”Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 34, pp.501–516, 2014. (https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.03.031)
 • N. Mohan, T. Undeland and W. Robins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design. John Wiley and Sons Inc., 2002. (ISBN: 978-0-471-22693-2)

Ε103. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Ρομποτικά Συστήματα (Robotic Systems)

Εξάμηνο διδασκαλίας: A

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος:  190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της αρχιτεκτονικής, της δομής, της λειτουργίας, και των εφαρμογών τυπικών ρομποτικών συστημάτων. Θα αναλυθούν εφαρμογές όπως: συναρμολόγηση, αυτόματος έλεγχος κίνησης, έλεγχος δύναμης, τεχνητή όραση, συνεργαζόμενα ρομπότ, master-slave,εξωσκελετικές διατάξεις, μη ανθρωπομορφικές ρομποτικές δομές, ιατρική μικροχειρουργική, τηλερομποτική, νανορομποτική, ρομποτικά χέρια, ρομποτικά δάκτυλα, ρομποτικά οχήματα, βαδιστικές διατάξεις, κλπ.  Επιπλέον οι φοιτητές θα αποκτήσουν ευχέρεια στην τροχιακή καθοδήγηση ρομποτικών συστημάτων, στην προσομοίωση, και στον προγραμματισμό τους.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Συνιστάται η γνώσηΑπειροστικού λογισμού, Διανυσματικού λογισμού, Προγραμματισμού, Τεχνικής Μηχανικής, Βασικής Κινηματικής Ανάλυσης και Σύνθεσης Μηχανισμών, Βασικών στοιχείων ηλεκτρικών κινητήρων και ηλεκτροκίνησης, Βασικών στοιχείων υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων, Βασικών αρχών Αυτομάτου Ελέγχου, Βασικών Ηλεκτρονικών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατανοούν και επιλύουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικών εφαρμογών.
 • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες έννοιες και τεχνικές στην ρομποτική τεχνολογία.
 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικές μεθοδολογίες ανάπτυξης ρομποτικού κώδικα.
 • Να αξιολογούν τα υπάρχοντα ρομποτικά συστήματα.
 • Να επιλέγουν τα καταλληλότερα ρομποτικά συστήματα σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές των επιμέρους απαιτήσεων.

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Το περίγραμμα των θεμάτων που καλύπτονται στο μάθημα είναι:

 • Ταξινόμηση ρομποτικών συστημάτων
 • Ρομποτικοί βραχίονες
 • Ρομποτικά δάκτυλα
 • Βαδιστικές διατάξεις
 • Πολυκατευθυντικοί τροχοί
 • Αυτοκαθοδηγούμενα ρομποτικά οχήματα
 • Ρομποτική κινηματική
 • Ρομποτική δυναμική
 • Αντίστροφη κινηματική
 • Αντίστροφη δυναμική
 • Θεωρία μηχανισμών
 • Ενεργοποιητές (ηλεκτρικοί, υδραυλικοί, πνευματικοί)
 • Αισθητήρια
 • Αυτόματος έλεγχος κίνησης
 • Αυτόματος έλεγχος δύναμης
 • Αυτόματος έλεγχος ενδοτικότητας
 • Τροχιακή καθοδήγηση ρομπότ
 • Ρομποτική συναρμολόγηση, RCC
 • Συνεργαζόμενα ρομποτικά συστήματα
 • Προγραμματισμός ρομπότ
 • Τεχνητή όραση
 • Νανορομποτική
 • Ιατρική Ρομποτική
 • Ποικίλες εφαρμογές ρομποτικής
 • Πλασματική πραγματικότητα

4. Διδακτική μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων λογισμικού, και εκπόνηση εργασίας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προβολή διαφανειών, επίδειξη επιλεγμένων μικροκατασκευών για επισήμανση αξιοσημείωτων ιδεών της ρομποτικής τεχνολογίας, και χρήση διαδικτυακών βοηθημάτων διδασκαλίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.  Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης περιλαμβάνεται και η δυνατότητα αναγνώρισης και περιγραφής λειτουργίας/εφαρμογών ρομποτικών συστημάτων καθώς και η δυνατότητα προγραμματισμού αυτών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα. Το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα.

7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη Ρομποτική, Craig J.,2020, Εκδόσεις Τζιόλα

Βασικές Αρχές Ρομποτικής, Maja J. Mataric, 2010, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

– IEEE Journal of Robotics and Automation

– ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, Control

– International Journal of Robotics Research

– ASME Journal of Mechanical Design

Ε104. Αντίστροφη Μηχανική – Reverse engineering

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Αντίστροφη Μηχανική (Reverse Engineering).

Εξάμηνο διδασκαλίας: 1ο

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Εκπαιδευτικός φόρτος: 190

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στις διαφορετικές μεθοδολογίες της Αντίστροφης Μηχανικής. Το μάθημα θα δώσει στους φοιτητές/τριες την δυνατότητα να εξοικειωθούν με σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού και γρήγορης προτυποποίησης. Επιπλέον οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στο χειρισμό σύγχρονων συσκευών τριδιάστατης αποτύπωσης και εκτύπωσης, όπως τριδιάστατος σαρωτής και τριδιάστατος εκτυπωτής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες ανά κατηγορία:

Γνώση και κατανόηση

 • Κατανόηση των αρχών λειτουργίας σύνθετων μηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Κατανόηση των ορολογιών που σχετίζονται με τον επανασχεδιασμό(re-engineering), προς τα εμπρός μηχανική (forwardengineering) και αντίστροφη μηχανική (reverseengineering).
 • Κατανόηση των μεθοδολογιών της Αντίστροφης Μηχανικής.

Γνωστικές δεξιότητες

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αποσυναρμολογούν μόνοι τουςσύνθετα μηχανολογικά συστήματα.
 • Να αναγνωρίζουν τα επιμέρους κομμάτια τα οποία απαρτίζουν ένα σύστημα (μηχανολογικό και ηλεκτρονικό).
 • Να συντάσσουν τεχνικό φάκελο.
 • Να σχεδιάζουν σε τρεις διαστάσεις (3Dσχεδιασμός).
 • Να χρησιμοποιούν συσκευές ταχείας προτυποποίησης (CMM, 3Δ εκτυπωτής, 3Δ σαρωτής)

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Εισαγωγή στην μεθοδολογία της αντίστροφης μηχανικής (περιοχές εφαρμογής).
 • Κατανόηση των ορολογιών που σχετίζονται με τον επανασχεδιασμό (re-engineering), την προς τα εμπρός μηχανική (forwardengineering) και αντίστροφη μηχανική (reverseengineering).
 • Όργανα μέτρησης διαστάσεων (μικρόμετρα, κυλινδρόμετρα, παχύμετρα, ραδιόμετρα, σπειρώμετρα).
 • Βασικές αρχές μηχανολογικού σχεδιασμού.
 • Αποσυναρμολόγηση μηχανολογικών συγκροτημάτων με σκοπό τον καθορισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των υποσυστημάτων τους καθώς επίσης και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους.
 • Σύγχρονες τεχνολογίες 3Δ σχεδιασμού και γρήγορης παραγωγής πρωτοτύπων (computeraidedrapidprototyping) (3Δ εκτύπωση, 3Δ σάρωση).
 • Αντίστροφη μηχανική σε μηχανολογικές εφαρμογές.
 • Αντίστροφη μηχανική σε ηλεκτρονικές εφαρμογές.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριων συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων λογισμικού (Solidworks) και εκπόνηση εργασίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριων σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Gupta, S.D., Mukhopadhyay, R., Baranwal, K.C., Bhowmick A. K.: Reverse Engineering of Rubber Products: Concepts, Tools, and Techniques, CRC Press, 2013, ISBN: 978-1-4200-0717
 • Eilam, E.: Reversing: secrets of reverse engineering, Wiley Publishing Inc, 2005, ISBN: 0764574817
 • Messler, R.W.JR: Reverse engineering: Mechanisms, Structures, Systems & Materials, McGraw-Hill Education, 2013, ISBN: 0071825169

Ε105. Τεχνολογίες συντήρησης – Maintenance

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Τεχνολογίες συντήρησης – Maintenance

Εξάμηνο διδασκαλίας: A

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Εκπαιδευτικός φόρτος: 190

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Το μάθημα στοχεύει στην εκμάθηση των σύγχρονων (state-of-the art) προληπτικών και προβλεπτικών μεθόδων και τεχνικών συντήρησης, διαχείρισης συντήρησης, διαγνωστικής βλαβών και  των βέλτιστων τεχνικών στο επιστημονικό πεδίο της συντήρησης. Επίσης στοχεύει στην παροχή γνώσεων στους φοιτητές/φοιτήτριες σχετικών με τους μηχανισμούς που επηρεάζουν  την ορθή λειτουργία βιομηχανικού εξοπλισμού και διαθεσιμότητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και την αξιοπιστία.

Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί:

 • να αναγνωρίζει, μοντελοποιεί, προβλέπει και αποτιμά τους μηχανισμούς  βλαβών σε συστήματα παραγωγής/βιομηχανικό εξοπλισμό
 • να κατανοεί τη διαδικασία της συντήρησης και αξιοπιστίας σε συνάρτηση με τον κύκλο ζωής προϊόντων.
 • να επιλέγει  την κατάλληλη και βέλτιστη από πλευράς κόστους στρατηγική συντήρησης, να αναπτύσσει αποδοτικά και οικονομικά προγράμματα συντήρησης και να τα διαχειρίζεται, οργανώνει, αναπτύσσει και συντονίζει
 • να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης συντήρησης.
 • να χρησιμοποιεί την σωστή ορολογία και να κατανοεί  τις αντίστοιχες έννοιες  για να περιγράψει τις σχετικές με την αξιοπιστία ιδιότητες του συστήματος παραγωγής/βιομηχανικού εξοπλισμού και της οργάνωσης συντήρησης
 • να μπορεί να χαρακτηρίσει την αξιοπιστία του συστήματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ως συνάρτηση των μεγεθών αξιοπιστίας, συντήρησης και ασφάλειας

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Αξιοπιστία: έννοια αξιοπιστίας, κατανομές διάρκειας ζωής εξαρτημάτων, ρυθμός βλαβών, μέση τιμή χρόνου μέχρι την εμφάνιση βλάβης (MTTF), σταθεροί και χρονικά μεταβαλλόμενοι ρυθμοί βλαβών, τύποι βλαβών,αλληλεπίδραση μεμονωμένων φορτίων και δυναμικότητας συστήματος.
 • Εφεδρεία: ενεργά και stand-by εφεδρικά συστήματα,συνδυασμοί παράλληλων και σειριακών διατάξεων, μέθοδος ελαχίστων διαδρομών και ελαχίστων τομών,φράγματα αξιοπιστίας.
 • Συντήρηση: διαθεσιμότητα συστήματος, προληπτική και διορθωτική συντήρηση,περιοδικοί έλεγχοι για μη αντιληπτές βλάβες. Αλληλεπιδράσεις βλαβών και επισκευών: υπολογισμός αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και MTTF με χρήση μαρκοβιανής ανάλυσης.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριων συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις και εκπόνηση εργασιών.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών παρέχεται από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Κοντολέων Ι.Μ.: Αξιοπιστία και Ανεκτικότητα Βλαβών Συστημάτων, Εκδόσεις Αϊβάζη, 2000
 • Μπακούρος Ι.Λ.: Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων, Εκδόσεις Σοφία, 2009
 • Ξηρόκωστας Δ.Α.: Επιχειρησιακή Έρευνα: Αντικατάσταση, Συντήρηση, Αξιοπιστία, Εκδόσεις Συμμετρία, 1988
 • Mobley, R.K.: An Introduction to Predictive Maintenance, Butterworth-Heinemann, 2002, ISBN: 9780750675314
 • O’Connor, P.D.T., Kleyner, A.: Practical Reliability Engineering, Fifth Edition, Wiley, 2012, ISBN: 9780470979822

Ε106. Συσκευές και διατάξεις βιομηχανικής παραγωγής

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Συσκευές και διατάξεις βιομηχανικής παραγωγής

Εξάμηνο διδασκαλίας: A

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7.5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τις πιο συχνά απαντώμενες συσκευές και διατάξεις σε μια τυπική βιομηχανία.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν τα βασικά είδη αντλιών, ανεμιστήρων και συμπιεστών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.
 • Επιλέξουν το σωστό είδος αντλίας, ανεμιστήρα ή συμπιεστή, ανάλογα με τη βιομηχανική εφαρμογή.
 • Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις εγκατάστασης και συντήρησης των συσκευών αυτών.
 • Γνωρίζουν τα βασικά είδη μετάδοσης κίνησης.
 • Έχουν μια συνοπτική εικόνα των διαφόρων ειδών εναλλακτών θερμότητας και των χαρακτηριστικών τους.
 • Να έχουν μια ικανοποιητική σφαιρική εικόνα των τυπικών συσκευών και διατάξεων βιομηχανικής παραγωγής.

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 1. Αντλίες
 2. Ανεμιστήρες
 3. Συμπιεστές
 4. Έδραση, ζυγοστάθμιση και συντήρηση αντλιών, ανεμιστήρων και συμπιεστών.
 5. Βιομηχανικά Φίλτρα
 6. Μετάδοση ισχύος
 7. Εναλλάκτες θερμότητας
 8. Δοχεία διαστολής, πιέσεως και εξομάλυνσης
 9. Μετασχηματιστές ισχύος
 10. Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής ισχύος

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις και εκπόνηση εργασιών.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Michael Volk, “Pump Characteristics and Applications,” CRC Press, 2013, ISBN 978‑1466563087
 • Igor J. Karassik, Joseph P. Messina, Paul Cooper, Charles C. Heald, “Pump Handbook,” McGraw-Hill Education, 2007, ISBN 978-0071460446.
 • Frank Bleier, “Fan Handbook,” McGraw-Hill Education, 1997, ISBN: 978-0070059337
 • Tony Giampaolo, “COMPRESSOR HANDBOOK: PRINCIPLES AND PRACTICE,” The Fairmont Press, 2013.
 • Peter R. N. Childs, “Mechanical Design Engineering Handbook,” Butterworth-Heinemann, 2018, ISBN 978-0081023679.
 • SadikKakaç, Hongtan Liu, AnchasaPramuanjaroenkij, “Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design, Third Edition, CRC Press, 2012, ISBN 978-1439849903
 • Π. Ντοκόπουλος, “Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών,” 2005, Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 960-431-943-4

Ε107.  Τεχνολογίες Αιχμής στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλοςμαθήματος: Τεχνολογίες Αιχμής στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Emerging Technologies in Supply Chain Management).

Εξάμηνο διδασκαλίας: A

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στις τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση  εφοδιαστικής αλυσίδας που εφαρμόζονται σε σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες της νέας ψηφιακής εποχής. Το μάθημα θα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες που αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις και να εμπεδώσουν καλές πρακτικές από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα γίνει μέσα από το πρίσμα του μηχανικού, ενώ παράλληλα θα μελετώνται και οι έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό το πρίσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών (operationsmanagement) ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • κατανοούν τις βασικές έννοιες στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα επίπεδά της
 • εφαρμόζουν ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες έννοιες και τεχνολογίες στην εφοδιαστική αλυσίδα
 • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα
 • παρέχουν ολοκλήρωση διαδικασιών και τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδας, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες λύσεις συγκέντρωσης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων
 • κατανοούν και επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν στην ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Ανάλυση εισαγωγικών εννοιών εφοδιαστικής αλυσίδας και σύγχρονες θεωρίες σχεδίασης και διαχείρισης αλυσίδων εφοδιασμού
 • Ποσοτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε εφοδιαστικές αλυσίδες (σχεδίαση δικτύου με solver, διαχείριση αποθεμάτων βέλτιστη ποσότητας παραγγελίας, δρομολόγηση οχημάτων)
 • Τεχνολογίες Προσομοίωσης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Πράκτορες Λογισμικού, Προσομοίωση Διακριτού Χρόνου και Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιαστικής Αλυσίδας)
 • Εργαλεία συγκέντρωσης, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων
 • Τεχνολογίες αυτόνομων οχημάτων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τεχνολογίες Warehouse 4.0 με χρήση εφαρμογών Διαχείρισης Αποθηκών, τεχνολογιών RFID
 • Τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου και χρήση ERPγια ολοκλήρωση διαδικασιών
 • ΤεχνολογίεςLogisticsκαιLastMileLogisticsμεχρήσηIoT, CloudComputing
 • Τεχνολογίες Blockchainστην εφοδιαστική αλυσίδαγια ασφάλεια συναλλαγών, διασφάλιση προέλευσης, διαλειτουργικότητα, χρήση έξυπνων συμβολαίων, παρακολούθηση διαδικασιών σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, ανάλυση περιπτώσεων χρήσης από εφοδιαστικές αλυσίδες, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων λογισμικού και εκπόνηση εργασίας σε μία από τις περιπτώσεις χρήσης που παρουσιάζονται.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης και το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Modeling the Supply Chain by Jeremy F. Shapiro.
 • Designing and Managing the Supply Chain by D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi.
 • Inventory Management and Production Planning and Scheduling by Edward A. Silver, David F. Pyke, and Rein Peterson
 • Business Logistics Management by Ronald H. Ballou
 • Strategic Logistics Management by D.M. Lambert and J.R. Stock.
 • The Management of Business Logistics by J.J Coyle, E.J. Bardi and C.J. Langley.
 • Logistical Management by D.J. Bowersox, D.J. Closs, O.K. Helferich.
 • Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operations., S. Chopra, P. Meindl
 • Εισαγωγή στηνεξόρυξηδεδομένων, 2η Έκδοση, Tan Pang – Ning,SteinbachMichael,KumarVipin, Βερύκιος Βασίλειος (επιμέλεια)
 • Statistics and Analysis of Scientific Data [electronic resource], Massimiliano Bonamente

Μαθήματα επιλογής 2ου εξαμήνου

Ε201. Συστήματα αυτοματοποίησης στη βιομηχανία τροφίμων

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Συστήματα αυτοματοποίησης στη βιομηχανία τροφίμων

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7.5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια ικανοποιητική εποπτεία των μεθόδων και των συστημάτων αυτοματοποίησης που βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν:

 • Επαρκή γνώση των μεθόδων και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην αυτοματοποίηση της βιομηχανίας τροφίμων.
 • Επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η βιομηχανία τροφίμων.
 • Την ικανότητα να επιλέξουν τις κατάλληλες μεθόδους αυτοματοποίησης μιας γραμμής παραγωγής σε βιομηχανία τροφίμων.
 • Την ικανότητα να διαβάσουν τα ηλεκτρολογικά σχέδια μιας αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής της βιομηχανίας τροφίμων.
 • Την ικανότητα να εκπονήσουν την αυτοματοποίηση μιας σχετικά απλής γραμμής παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων.

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 1. Τι είναι η βιομηχανία τροφίμων. Ιδιαιτερότητες.
 2. Ιστορική αναδρομή στην αυτοματοποίηση της βιομηχανίας τροφίμων.
 3. Σύγχρονες μέθοδοι και συστήματα αυτοματοποίησης της βιομηχανίας τροφίμων.
  1. Αισθητήρια
  2. Ενεργοποιητές
  3. Συστήματα αποφάσεων
  4. Κλασικός αυτοματισμός
  5. Ο ρόλος της βιομηχανικής πληροφορικής στην αυτοματοποίηση
 4. Στοιχεία συστημάτων αυτοματοποίησης
  1. Ταινιόδρομοι
  2. Παλμογενήτριες
  3. Inverter
  4. Κάμερες για ποιοτικό έλεγχο
  5. ServoDrive – Motor
  6. Ζυγαριές ακριβείας με μεταφορική ταινία
  7. Metal Detector
  8. Xray για έλεγχο αντικειμένου μέσα στο προϊόν
  9. PLC
 5. Παραδείγματα.
  1. Παρουσίαση ενός πλήρους αυτοματισμού γραμμής παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων.
  2. Επεξήγηση των επιμέρους συστημάτων.
  3. Ανάλυση των προϋποθέσεων αυτοματοποίησης.
  4. Επεξήγηση των ηλεκτρολογικών σχεδίων.
 6. Άσκηση πράξης. Ανάθεση εργασίας αυτοματοποίησης στους φοιτητές.
  1. Επεξήγηση των προϋποθέσεων και των ιδιαιτεροτήτων.
  2. Ανάλυση της άσκησης και αναφορά στα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές. Πιθανή εισαγωγή στην επίλυσή της.
  3. Επιθεώρηση των λύσεων που κατατέθηκαν από τους φοιτητές, αναφορά στα σημαντικότερα προβλήματα και λάθη που παρουσιάστηκαν.
  4. Παρουσίαση πρότυπης λύσης.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις και εκπόνηση εργασιών.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.

7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές PLC, CollinsDenis, εκδ. Τζιόλα
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, PetruzellaFrankD., εκδ. Τζιόλα
 • Λύσεις στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση P.L.C., Χρήστος Παπαζαχαρίας, εκδ. Βρεττός
 • Βιομηχανική πληροφορική, KingRobert – Eric,Κουμπιάς Σταύρος
 • Π. Ντοκόπουλος, “Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών,” 2005, Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 960-431-943-4
 • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ, ΜΑΝΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ,”Εκδ. Ζαμπάρα, ISBN 978-960-88860-3-2
 • Μουρούτσος Σ. Μάλλιαρης Γ., “Τεχνικό Σχέδιο, μηχανολογικό,ηλεκτρολογικό, σχέδιο βιομηχανικών αυτοματισμών,” Εκδ. Τσότρας, ISBN 978-618-5066-53-6

Ε202.  Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλοςμαθήματος: Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (Environmental Engineering).

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τις έννοιες της ποιότητας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Σκοπός του μαθήματος είναι η επιστημονική εξέταση της της ρύπανσης του περιβάλλοντος της περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και των τοπικών περιφερειακών και παγκόσμιας κλίμακας περιβαλλοντικών διαταραχών από ανθροπωγενήκυρίως αίτια, η προσέγγιση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξοικείωση με τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές διαχείρισης αποβλήτων/πόρων έτσιώστεοφοιτητήςναέχειμίασυνολικήαντίληψηδιαδικασιώνκαιμεθοδολογιών για την εφαρμογή της βέλτιστης λύσης περιβαλλοντικών προβλημάτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει και να κατανοεί τις έννοιεςτης ποιότητας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα-έδαφος-ύδατα) και των τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιας κλίμακας περιβαλλοντικών διαταραχών, από ανθρωπογενή κυρίως αίτια.
 • Απόκτηση βιωματικής γνώσης σε βασικές έννοιες της περιβαλλοντικής τεχνολογίας για μέτρηση και έλεγχο της ρύπανσης.
 • Κατανοεί και να γνωρίζειτησημασίατων ρυπαντικών παραμέτρων και τις μεθόδους προσδιορισμού
 • Εξοικειωθεί με τις τεχνικές και τεχνολογίες διαχείρισης/επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Εξετάζει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα,να διακρίνει τα βασικά αίτια καινα διαμορφώνει κρίσεις και προβληματισμούς ως προς τις παρούσες μεθόδους αντιμετώπισης και διαχείρισης.
 • Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στην παρουσίαση και ανάδειξη περιπτώσεων περιβαλλοντικών προβλημάτων από ανθρωπογενείς κυρίως δραστηριότητες και να προτείνει μεθόδους επίλυσης βάσει των σύγχρονων αντιλήψεων και μέτρων της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει το μάθημα είναι:

 1. Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
 2. Φυσικοί πόροι και Αειφορία
 3. Ατμοσφαιρική ρύπανση, αέριοι ρύποι, αιωρούμενα σωματίδια
 4. Ποιότητα αέρα Έλεγχος της αέριας ρύπανσης Τεχνολογίες συγκράτησης αιωρούμενων σωματιδίων
 5. Ρύπανση νερού
 6. Ποιότητα και επεξεργασία βιομηχανικού και πόσιμου νερού
 7. Ρύπανση εδαφών
 8. Απόβλητα στερεά – υγρά – αέρια
 9. Ραδιενέργεια- Ραδιενεργά απόβλητα
 10. Ενέργεια και περιβάλλον
 11. Ανάλυση Κύκλου Ζωής
 12. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης
 13. Περιβάλλον και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 14. Εισαγωγή στην σύνταξη τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Μετρήσεις εκπεμπόμενων ρύπων από οχήματα διαφόρων τεχνολογιών και καυσίμων με χρήση αναλυτή καυσαερίων
 • Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων π.χ. στο campus της Σίνδου χρησιμοποιώντας την συσκευή DustTrak του Εργαστηρίου Μετρολογίας
 • Μετρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών φυσικής και τεχνητής προέλευσης

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων Λογισμικού, handsonεργαστηριακή εκπαίδευση και εκπόνηση εργασίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης .Το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα ή θα γίνει προσπάθεια αγοράς εξειδικευμένου λογισμικού

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική καιΕπιστήμη,GilbertM. Masters, WendellP. Ela, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2018.
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική,Κουγκολος Α.Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (2018)
 • Τεχνική προστασίας περιβάλλοντος – Αρχές Αειφορίας,ΜουσιόπουλοςΝ,ΝτζιαχρήστοςΛ, Σλίνη Θ. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αποθετήριο Κάλλιπος.

Ε203. Εφαρμοσμένα συστήματα μηχανουργικών κατεργασιών

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Εφαρμοσμένα συστήματα μηχανουργικών κατεργασιών

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Εκπαιδευτικός φόρτος: 190

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της θεωρίας και της τεχνολογίας των Μηχανουργικών Κατεργασιών και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων στην βιομηχανική παραγωγή.Το μάθημα θα δώσει στους φοιτητές/τριες την δυνατότητα να εξοικειωθούν με σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής παραγωγικών καλουπιών. Επιπλέον οι φοιτητές/τριες θα εκπαιδευτούν στο χειρισμό εργαλειομηχανών αφαίρεσης υλικού και εργαλειομηχανών διαμορφώσεων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριεςθα είναι σε θέση:

 • Να ορίζουν και να περιγράφουν επιστημονικά και τεχνολογικά τις διαδικασίες εκτέλεσης των Μηχανουργικών Κατεργασιών
  • Να σχεδιάζουν και να προσδιορίζουν τις παραμέτρους των Μηχανουργικών Κατεργασιών σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας
  • Να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τις αντίστοιχες εργαλειομηχανές των Μηχανουργικών Κατεργασιών
  • Να σχεδιάζουν καλούπια διαφόρων παραγωγικών μεθόδων (καλούπια χύτευσης, καλούπια βουλκανισμού, καλούπια διαμορφωτικά, καλούπια κοπτικά)

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Εισαγωγή στα μηχανουργικά συστήματα και στις μηχανουργικές κατεργασίες. Κατηγοριοποίηση συστημάτων ως προς τον τρόπο λειτουργίας/κατεργασίας. Κατηγοριοποίηση κατεργασιών (αφαίρεσης υλικού, προσθήκης υλικού, διαμόρφωσης υλικού).
 • Θεμελιώδεις κανόνες μηχανολογικού σχεδίου.
 • Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού. Παρουσίαση τρόπου λειτουργίας συμβατικών και σύγχρονων εργαλειομηχανών. Εργαστηριακή διδασκαλία.
 • Κατεργασίες διαμόρφωσης υλικού. Παρουσίαση τρόπου λειτουργίας υδραυλικών και κρουστικών πρεσών. Εργαστηριακή διδασκαλία.
 • Προγραμματισμός CNC τόρνου. Δημιουργία G-Code με την βοήθεια CAM λογισμικού, εξαγωγή κώδικα και εισαγωγή του στην εργαλειομηχανή.
 • Αρχές σχεδιασμού κοπτικών καλουπιών. Χρήση 3Δ σχεδιαστικού λογισμικού.
 • Αρχές σχεδιασμού διαμορφωτικών καλουπιών. Χρήση 3Δ σχεδιαστικού λογισμικού.
 • Αρχές σχεδιασμού καλουπιών χύτευσης (μετάλλου, εποξικών ή πολυουρεθανικών ρητινών και σιλικόνης). Χρήση 3Δ σχεδιαστικού λογισμικού.
 • Αρχές σχεδιασμού καλουπιών βουλκανισμού ελαστομερών (ελαστικού και σιλικόνης). Χρήση 3Δ σχεδιαστικού λογισμικού.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων λογισμικού (Solidworks) και εκπόνηση εργασιών.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Kalpakjian, S., Schmid, S.R. (Επιστ. Επιμέλεια: Μανωλάκος Δημήτριος, Μαρκόπουλος Άγγελος: ΜηχανουργικήΕπιστήμη και Τεχνολογία, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019, ISBN: 978-960-418-726-3
 • Kalpakjian, S., Schmid, S.R.: Manufacturing Engineering and Technology, 7th Edition, Pearson Education, Inc, 2014, ISBN: 978-981-06-9406-7
 • Suchy, I.: Handbook of Die Design, 2nd Edition, McGraw-Hill Professional, 2005, ISBN: 9780071462716
 • Thompson, S.: Handbook of Mold, Tool and Die Repair Welding, Woodhead Publishing Ltd, 1999, ISBN: 1884207820
 • Boljanovic, V.: Sheet metal forming processes and die design, 2nd Edition, Industrial Press Inc, 2014, ISBN: 978-0-8311-3492-1

Ε204. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  (ProcessControl).

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σε μία εγκατάσταση διεργασιών, παρόλο που ο σχεδιασμός βασίζεται (με κάποιες εξαιρέσεις σε περιπτώσεις ασυνεχών διεργασιών) στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει μια τέτοια λειτουργική κατάσταση. Ροές ρευστών, συστάσεις και θερμοκρασίες σε ρεύματα τροφοδοσίας, πιέσεις και θερμοκρασίες σε ρεύματα παροχής θερμαντικών ή ψυκτικών μέσων μπορούν να μεταβάλλονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας αποκλίσεις από τις επιθυμητές τιμές μόνιμης κατάστασης, τόσο σε μεταβλητές που αφορούν στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (συγκεντρώσεις σε ρεύματα παραγωγής), όσο και σε μεταβλητές που άπτονται της ασφάλειας λειτουργίας της εγκατάστασης (θερμοκρασίες, πιέσεις) ή της περιβαλλοντικής ασφάλειας (τιμές ρύπων). Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις είναι επιθυμητή η αλλαγή στις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης, με άλλα λόγια η μετάβαση από μία μόνιμη κατάσταση σε άλλη (λόγω αλλαγών στις πρώτες ύλες ή στις απαιτήσεις της αγοράς). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυτοματοποιημένων συστημάτων που μετρούν (σε συνεχή βάση) τις τιμές βασικών και διαγνωστικών μεταβλητών και τροποποιούν τις τιμές άλλων μεταβλητών (συνήθως παροχών) με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης.

Σκοπός του μαθήματος του ελέγχου/της ρύθμισης μιας διεργασίας και γενικότερα μίας εγκατάστασης είναι να αναλύσει το τρίπτυχο μέτρηση — απόφαση – δράσηανάλογα με το πρόβλημα και τη στρατηγική ρύθμισης. Ο στόχος είναι το συνολικό σύστημα, η διεργασία συνδεδεμένη με το ρυθμιστή, να συμπεριφέρεται κατά έναν επιθυμητό τρόπο σε έναν χρονικό ορίζοντα. Επειδή η ρύθμιση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δυναμική συμπεριφορά μίας διεργασίας, δηλαδή με την απόκλιση της συμπεριφοράς από μία επιθυμητή μόνιμη κατάσταση (κατάσταση ισορροπίας) και την επαναφορά της σε αυτή κατά ένα βέλτιστο τρόπο στην ανάλυση αυτή συμπεριλαμβάνονται η μαθηματική μοντελοποίηση και η μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των διεργασιών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτούν :

Γνώσεις:

Κατανόηση των εννοιών του μαθηματικού μοντέλου (χώρου καταστάσεων, συναρτήσεων μεταφοράς, μη γραμμικού) και της ρύθμισης, όπως και του ρόλου των μεταβλητών, σε  συστήματα φυσικών και χημικών διεργασιών.

Κατανόηση των βασικών στοιχείων (είδος, τύπος) των  βρόχων ρύθμισης στις διεργασίες.

Κατανόηση της έννοιας του σχεδιασμού ελεγκτών βασιζόμενων στο μαθηματικό μοντέλο της διεργασίας.

Κατανόηση σχημάτων ελέγχου διαφορετικής αρχιτεκτονικής (ανάδραση, πρόδραση, συστοιχία)

Κατανόηση ειδικών δομών ρύθμισης συστημάτων πολλαπλών μεταβλητών στις διεργασίες.

Δεξιότητες

Απόκτηση ευχέρειας υπολογισμού μαθηματικών μοντέλων και κατάταξης των μεταβλητών με σκοπό τη ρύθμιση σε συστήματα  διεργασιών

Απόκτηση ευχέρειας στη γραμμικοποίηση μη γραμμικών μαθηματικών μοντέλων  διεργασιών

Απόκτηση ευχέρειας στη προσομοίωση συστημάτων  διεργασιών

Απόκτηση δεξιοτήτων στον προσδιορισμό των παραμέτρων συμβατικών ελεγκτών.

Απόκτηση δεξιοτήτων στη σύνθεση ελεγκτών υποστηριζόμενων από μαθηματικό μοντέλο.

Απόκτηση δεξιοτήτων στο σχεδιασμό ελεγκτών πρόδρασης, συστοιχίας, ΠΕΠΕ, και ειδικών δομών για απλές διεργασίες

Μεθοδική καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Ικανότητες

Ανάλυση, μοντελοποίηση, σχεδιασμός και υλοποίηση σχημάτων ελέγχου για  συστήματα διεργασιών και συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

3. Περιεχόμενο του μαθήματος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1       Οι έννοιες του συστήματος και του μοντέλου

1.2       Ταξινόμηση μεταβλητών

1.3       Η έννοια της ρύθμισης

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1       Η διαδικασία μοντελοποίησης

2.2       Διατύπωση μαθηματικού μοντέλου

2.3       Χαρακτηριστικά μαθηματικά μοντέλα διεργασιών

3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

3.1       Εισαγωγή  –  Ανάλυση Εννοιών

3.2       Γραμμικοποίηση

 • Αναγωγή σε μοντέλο χώρου κατάστασης
  • Μοντέλα Εισόδου – Εξόδου, υπολογισμός των  συναρτήσεων μεταφοράς

3.5       Υπολογισμός απόκρισης συγκεντρωτικού δυναμικού μοντέλου

4. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΒΡΟΧΟΣ

4.1       Εισαγωγή

4.2       Στοιχεία βρόχου ρύθμισης (αισθητήρες, μετατροπείς, ρυθμιστές, τελικά στοιχεία βρόχου ρύθμισης)

4.3       Εύρεση συναρτήσεων μεταφοράς των στοιχείων του βρόχου ρύθμισης και του απλού κλειστού βρόχου ανάδρασης

5. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ

5.1       Η Δράση του PID Ρυθμιστή

5.2       Επιλογή Παραμέτρων Ρυθμιστών (Tuning ρυθμιστών)

Ημι-εμπειρικές Τεχνικές

1. Τεχνική Ziegler – Nichols

2. Τεχνική Cohen – Coon  (Μέθοδος της Καμπύλης Αντίδρασης)

3. Συστηματικές Μέθοδοι

5.3       Εμπειρικές σχέσεις που βασίζονται σε ολοκληρωτικά κριτήρια

για διεργασίες που μπορούν να προσεγγισθούν με συναρτήσεις μεταφοράς

πρώτης τάξης με νεκρό χρόνο

6. ΣΥΝΘΕΣΗ  ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ  ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

    (Μodelbasedcontrol)

   Ευστάθεια, μηδενική μόνιμη απόκλιση, καλύτερη δυνατή δυναμική απόκριση

7. ΡΥΘΜΙΣΗ  ΠΡΟΔΡΑΣΗΣ

7.1       Εισαγωγή στη Ρύθμιση Πρόδρασης

7.2       Ρύθμιση Πρόδρασης / Ανάδρασης

8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ

8.1       Εισαγωγή

8.2       Ανάλυση και Σχεδιασμός Ρυθμιστών που Εμπλέκονται σε Ρύθμιση Συστοιχίας

9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ (ΠΕΠΕ)

9.1       Εισαγωγή

9.2       Αποκρίσεις συστημάτων ΠΕΠΕ

9.3       Ρύθμιση Συστημάτων Πολλών Μεταβλητών με Ρυθμιστές

Μιας Μεταβλητής Εισόδου – Μιας Μεταβλητής Εξόδου

9.4       Ρύθμιση Πολλών Μεταβλητών Εισόδου – Πολλών Μεταβλητών Εξόδου

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

10.1     Συστήματα με κοινή τη μεταβλητή χειρισμού

10.2     Συστήματα με κοινή μέτρηση και περισσότερες μεταβλητές χειρισμού

10.3     Ρύθμιση λόγου

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, ασκήσεις πράξης,ολοκληρωμένο παράδειγμα εφαρμογής με χρήση εργαλείων Λογισμικού (MatLab ), ανάθεση εργασίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον και το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν  από το πρόγραμμα.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 1. Νταουτίδης Π., Μαστρογεωργόπουλος Σ., Παπαδοπούλου Σ., «’Ελεγχος Διεργασιών», Εκδόσεις Τζιόλα, 2014
 2. Marlin T.E., “Process Control”, McGraw-Hill, second edition, 2000.
 3. Chau P.C., “Process Control – A First Course with MATLAB”, Cambridge University Press, 2002
 4. Corriou J. P., “Process Control – Theory and Applications”, Springer, 2010
 5. Luyben M. and Luyben W., “Essentials of Process Control”, Mc Graw-Hill, 1997

Ε205. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Production Systems).

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών και των θεμελιωδών νόμων των συστημάτων παραγωγής ώστε να γίνει δυνατός ο σχεδιασμός, η ανάλυση, η υλοποίηση, οργάνωση και διοίκηση βιώσιμων, αποδοτικών από πλευράς κόστους και ανταγωνιστικών συστημάτων παραγωγής.  Επιπρόσθετα, στοχεύει στην εκμάθηση της οργάνωσης παραγωγής και της εφαρμογής της θεωρίας συστημάτων, όπως επίσης στην χρήση νέων εργαλείων , καθώς και τεχνικών και μοντέλων για τα συστήματα παραγωγής και την οργάνωσή τους.  Επίσης, στοχεύει στην παροχή προηγμένης γνώσης στη μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής από το πρίσμα του σχεδιασμού συστημάτων (systemdesign). Επιπρόσθετα, στοχεύει στην παροχή γνώσεων σχετικών με τις εφαρμογές που υποστηρίζονται μέσω υπολογιστή για την οργάνωση και διοίκηση των συστημάτων παραγωγής. Τέλος, στοχεύει στην παροχή γνώσεων για την διοίκηση ολικής ποιότητας. Πραγματικές μελέτες περιπτώσεων θα βοηθήσουν στην κατανόηση και επίλυση πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων σε συστήματα παραγωγής διαφορετικών τομέων ( κατασκευαστικό όπως αυτοκινήτων και μετάλλων, αγροτικό, βιομηχανία τροφίμων, εφοδιαστική αλυσίδα, ηλεκτρονικών,  μεταξύ άλλων).  

Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί:

● να εξηγεί τα κύρια στοιχεία των συστημάτων παραγωγής και πώς  αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στρατηγικά στον σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής

● να σχεδιάζει, αναπτύσσει, αναλύει , προγραμματίζει, ελέγχει και να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες  συστημάτων παραγωγής

● να αναλύει και να αποτιμά την επίδοση συστημάτων παραγωγής ιδιαίτερα σε σχέση με τη βιωσιμότητα και το κόστος

● να επιλέγει τους κατάλληλους  σχηματισμούς (configurations).

● να κατανοεί την επίδραση των τρεχουσών τεχνικών όπως η ψηφιοποίηση στο μέλλον της παραγωγής

Το μάθημα αποσκοπεί στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

● Λήψη αποφάσεων

● Διαχείριση χρόνου

● Ομαδική εργασία

● Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

● Τήρηση επαγγελματικής δεοντολογίας

● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

● Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

● Αυτοαξιολόγηση και κριτική

3. Περιεχόμενο του μαθήματος

● Εισαγωγή και θεμελιώδεις έννοιες συστημάτων παραγωγής

● Μέθοδοι πρόβλεψης

● Σχεδιασμός προϊόντων

● Διαχείριση και έλεγχος  αποθεμάτων

● Έλεγχος  εφοδιασμού

● Λιτή παραγωγή- σύστημα Just in Time

● Ουρές αναμονής

● Χωροθέτηση διαδικασιών και εγκαταστάσεων (facilitylayout)

● Σχεδιασμός και οργάνωση  παραγωγής

●Προγραμματισμός και έλεγχος δυναμικότητας (capacityplanning and control)

● Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

● Ευέλικτα συστήματα παραγωγής (flexiblemanufacturingsystems)

● Μοντελοποίηση και προσομοίωση βιομηχανικών συστημάτων

● Διαχείριση και έλεγχος συστημάτων αποθήκης

● Computer Integrated Manufacturing

● Πληροφοριακά συστήματα συστημάτων παραγωγής και CloudComputing

● Βιομηχανικά Δίκτυα Επικοινωνίας – Τύποι Βιομηχανικών Συστημάτων Αυτοματισμού και Ιεραρχία Βιομηχανικών Δικτύων – Επίπεδα Βιομηχανικών Δικτύων (Field, Control και Information Levels-Communication Levels).

●Μέθοδοι Μετάδοσης-Ανταλλαγή Δεδομένων. Πρότυπα – Τεχνολογίες Μετάδοσης Δεδομένων – Ενσύρματη-Ασύρματη Μετάδοση Δεδομένων (Fieldbus, Industrial Ethernet, κ.α.)

● ΣύγκρισηΒιομηχανικώνΔικτύων (Profibus, Controller Area Network-CAN, DeviceNet, Fieldbus, Ethernet-Industrial Ethernet κ.α.).

4. Διδακτική Μέθοδος

 • Διαλέξεις
 • Διαλέξεις με διαδικτυακά εργαλεία
 • Ανάθεση εργασίας και παρουσίαση εργασίας

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 

ΙΙ. Εκπόνηση ατομικής ή/και ομαδικής εργασίας

Το πλαίσιο στο οποίο αξιολογούνται οι φοιτητές καλύπτει το σύνολο της ύλης που διδάσκεται με όλες τις μεθόδους διδασκαλίας που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω και τα κριτήρια αξιολόγησης ταξινομούνται ως ακολούθως:

1. Κριτική και συγκριτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της ποιότητας και αξιολόγησης

2. Βιβλιογραφία και χρήση πηγών

3. Ιστορική αναδρομή και επισκόπηση

4. Ανάλυση και συμπεράσματα

5. Καταγραφή προοπτικών

6. Δομή της επιστημονικής εργασίας και χρήση της γλώσσας

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

 • Εξειδικευμένο Λογισμικό
 • Διαλέξεις με χρήση Powerpoint
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

● Factory Physics, W. J. Hopp and M.L. Spearman, McGraw-Hill, 2008.
●  Scheduling: Theory, Algorithms and System, M. Pinedo, Springer, 2008;

● Production and Operations Analysis, 6th Edition, McGraw-Hill/Irwin Series Operations and Decision Sciences, Steven Nahmias, 2008.

 ● Operations Management, Stevenson, W.J., 12th Edition. McGraw-Hill Education, 2015.

● Production Systems Engineering, J. Li and S.M. Meerkov, Springer, 2009.

● Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Εφοδιασμού, 8η Έκδοση, RussellRoberta S.-Bernard W. Taylor

● Facilities Planning, James A. Tompkins, John A. White, Yavuz A. Bozer, J.M.A. Tanchoco.

● Product Design and Development, th Edition, K.Ulrich, S. Eppinger.

● Engineering Design Methods: Strategies for Product Design, 4th Edition, N. Cross, Wiley, 2008.

● Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, 1η Έκδοση, 2016, Στειακάκης Εμμανουήλ- Κωφίδης Νίκος

● Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, Έκδοση: 1η,2007, Δημητριάδης Σωτήριος Γ. Μιχιώτης Αθανάσιος Ν.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά):

● International Journal of Operations and Production Management, Emerald Publishing

● Journal of Ιntelligent Manufacturing Systems, Springer

● Journal of Computer Integrated Manufacturing, , Taylor & Francis

● European Journal of Operations Research, Elsevier

Production, Planning and Control Journal, Taylor & Francis

● IEEEIndustrialInformatics

Ε206.  Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Applied Informatics and Big Data Management)

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

 Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7.5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει θέματα που αφορούν στην αποθήκευση, διαχείριση και απεικόνιση δεδομένων καθώς και τεχνικές προγραμματισμού υπολογιστών. Επίσης σκοπός είναι η κατανόηση και εμβάθυνση στις πλέον κατάλληλες και επίκαιρες τεχνικές και η απόκτηση δυνατότητας για σχεδίασή και ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών με χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • να αποθηκεύουν δεδομένα και μεγάλους όγκους δεδομένων και να παρέχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αυτά
 • να διαχειρίζονται τα δεδομένα και μεγάλους όγκους δεδομένων ώστε να καθιστούν ευκολότερη την επεξεργασία των δεδομένων από εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων
 • να κατανοούν τη λειτουργία εφαρμογών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων
 • κατανοούν και επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν στην ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών
 • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες έννοιες και τεχνικές, όπως αντικειμενοστρεφή ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη 
 • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάπτυξης και να υλοποιούν την ανάπτυξη του κώδικα μέσα από τους διαρκείς ελέγχους
 • να απεικονίζουν δεδομένα ώστε να καθίσταται ευκολότερη η διαδικασία λήψης απόφασης.
 • Να αξιολογούν αλλά και να εφαρμόζουν τεχνολογίες πληροφορικής σε επιχειρησιακά προβλήματα

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Γλώσσα προγραμματισμού Pythonγια διαχείριση δεδομένων (βασικές αρχές, Numpy, anaconda, pandas, matplotlib, seaborn) και χρήση προγραμμάτων επιστημονικού προσανατολισμού.
 • Εισαγωγή στον οδηγούμενο-από-συμβάντα προγραμματισμό για την σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών
 • Οπτικός προγραμματισμός,
  • Βασικές επιλογές διαχείρισης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης εφαρμογών, οι μπάρες εργαλείων, επιθεωρητής αντικειμένων, βασικά πλήκτρα, διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογής βήμα-βήμα.
  • Η βιβλιοθήκη αντικειμένων και η ιεραρχία της, Βασικές ιδιότητες οπτικών αντικειμένων, Βασικές μέθοδοι οπτικών αντικειμένων, Βασικά συμβάντα οπτικών αντικειμένων.
  • ΒασικάΑντικείμενα (button, numericUpdown, textbox, ListBox, κλπ).
  • Παράθυρα διαλόγου (ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα, options, λειτουργικότητα)
  • Αντικείμενα PictureBox, Υλοποίηση μενού (Menustrip)
  • Δημιουργία νέων φορμών και επικοινωνία τους,
 • Αποθήκευση Δεδομένων (SQL, noSQL βάσεις δεδομένων)
  • Σχεσιακές βάσεις δεδομένων και χρήση SQLγλώσσας για διαχείριση των δεδομένων
  • Μη-σχεσιακές βάσεις δεδομένων και διαχείριση δεδομένων με χρήση μη-σχεσιακών βάσεων
  • Εισαγωγή σε τεχνολογίες δομημένων περιγραφικών δεδομένων (XML)
 • Web-based Εφαρμογές (αρχιτεκτονικές δύο και τριών επιπέδων)
  • Εφαρμογές τύπου server-client για ανάπτυξη εφαρμογών
  • Εφαρμογές τριών επιπέδων για ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση framework
  • Εφαρμογές δημιουργίας dashboardsγια απεικόνιση δεδομένων ενδεικτικά αναφέρεται Node-red
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (ELKStack)

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, πρακτική εξάσκηση με χρήση εργαλείων λογισμικού και εκπόνηση εργασιών.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης και το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Αρωγό τη Γλώσσα Python, Γεώργιος Μανής, ΣΕΑΒ
 • Βάσεις Δεδομένων: Σύγχρονη Διαχείριση, 11 Έκδοση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656016, Έκδοση: 11η/2017, Συγγραφείς: Hoffer J., Ramesh V., Topi H. , Μιχαήλ Βαΐτης – Ευαγγελία Καβακλή (επιμέλεια), ISBN: 978-960-418-502-3, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • MicrosoftvisualC# 2008, ΒημαΒημα,  JohnSharp, EκδόσειςKλειδάριθμοςΕΠΕ
 • MicrosoftvisualC# 2005 ΕxpressΕdition, Δημιουργήστεέναπρόγραμματώρα, PatricePelland,  EκδόσειςKλειδάριθμος
 • Εισαγωγήστηνεξόρυξηδεδομένων, 2ηΈκδοση, TanPang – Ning,SteinbachMichael,KumarVipin, ΒερύκιοςΒασίλειος (επιμέλεια)
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 5η Έκδοση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33155341, Hoffer-Valacich-George, ISBN: 978-960-418-449-1, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 

Συμπληρωματική προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Learn Visual C# 2019 Edition: A Step-By-Step Programming Tutorial , by Philip Conrod (Author), Lou Tylee (Author)
 • Visual C# and Databases – 2019 Edition: A Step-By-Step Database Programming Tutorial using Visual Studio 2019 Kindle Edition, by Philip Conrod and Lou Tylee

Ε207.  Βιοϊατρική Τεχνολογία

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Βιοϊατρική Τεχνολογία (Biomedical Technology)

Εξάμηνο διδασκαλίας: B

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Εκπαιδευτικός φόρτος: 190 ώρες

Μονάδες ECTS: 7,5

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισηγηθεί την επιστημονική περιοχή της βιοϊατρικής τεχνολογίας και να εμβαθύνει στα πεδία που άπτονται τόσο στον τομέα του αυτομάτου ελέγχου και της διαχείρισης των βιολογικών σημάτων όσο και στον τομέα της υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης, του σχεδιασμού, του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης ποιότητας της βιοϊατρικής μηχανικής και τεχνολογίας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • αναγνωρίζουν την προέλευση και τα μετρούμενα μεγέθη των βιολογικών σημάτωνκαθώς και τις κατηγορίες τους,
 •  γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν μετρητικά διαγνωστικά συστήματα,
 • γνωρίζουν και να αξιολογούν την σύγχρονη τεχνολογία θεραπείας και αποκατάστασης,
 • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες έννοιες και τεχνικές υποστήριξης λήψης ιατρικής απόφασης,
 • γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις, τα προβλήματα, καθώς και τη διαχείριση και ασφάλεια του βιοϊατρικούεξοπλισμού,
 • αξιολογούν την ποιότητα των διαδικασιών και των προϊόντων βιοϊατρικής μηχανικής.

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Βιολογικά σήματα: ορισμός, είδη, προέλευση.
 • Μετρούμενα μεγέθη βιοσημάτων: ταξινόμηση, κατηγορίες.
 • Λήψη και επεξεργασία βιοσημάτων:  αισθητήρες, διατάξεις ενίσχυσης, θόρυβος, A/D και D/A μετατροπείς, τροφοδοτικά.
 • Διαγνωστική invivo και invitro: συσκευές απαγωγής βιοσημάτων, διατάξεις ιατρικής απεικόνισης, αναλυτές δειγμάτων, φυγοκεντρητές, συσκευές ηλεκτροφόρησης.
 • Τεχνολογία εντατικής ιατρικής και χειρουργείου: συσκευές εξωσωματικής κυκλοφορίας, μηχανήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών.
 • Θεραπευτική τεχνολογία: laser, ηλεκτροθεραπευτικές διατάξεις, ακτινοθεραπεία.
 • Τεχνολογία αποκατάστασης: εμφυτεύσιμα συστήματα, τεχνητά μέλη και όργανα.
 • Κλινική Μηχανική: τεχνολογία και τεχνικές υποστήριξης λήψης ιατρικής απόφασης.
 • Σύγχρονες τάσεις και προβλήματα της βιοϊατρικής τεχνολογίας
 • Εφαρμογή της βιοϊατρικής τεχνολογίας: Οργάνωση, σχεδιασμός και όρια.
 • Διαχείριση βιοϊατρικού εξοπλισμού.
 • Ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας βιοϊατρικής μηχανικής και τεχνολογίας.
 • Θέματα ασφάλειας εξοπλισμού.

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, και εκπόνηση εργασίας.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος της βαθμολογίας θα αποτελεί και η παρουσίαση των εργασιών.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • ClarkJohnW. Jr., NeumanMichaelR., OlsonWalterH., ΙατρικήΟργανολογία – Εφαρμογήκαισχεδιασμός, Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ&ΣΙΑΕΕ, 2004.
 • ΣεργιάδηςΓεώργιοςΔ., Βιοϊατρικήτεχνολογία, UNIVERSITYSTUDIOPRESS , 2009.
 • Κουτσούρης Διονύσης – Δημήτρης, Παυλόπουλος Σωτήρης Α., Πρέντζα Ανδριάνα Α., Εισαγωγή στη βιοϊατρική τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών σημάτων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, 2003.
 • Καρπούζου Λ.- Αποστολίδης Χ., Θεσμικές και λειτουργικές διαστάσεις της διαχείρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2013.