Πολιτική Ποιότητας Ακαδημαϊκής Μονάδας

 1. Στρατηγική του Ιδρύματος – Ακαδημαϊκής μονάδας

Η πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας βασίζεται στην πολιτική ποιότητας του ιδρύματος. Επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του ΠΜΣ με την κοινωνία.

Το ΠΜΣ μέσω του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες (Όργανα Διοίκησης, Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές, Εργαζόμενοι, Φοιτητές του ΠΜΣ και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη).

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ στοχεύει στη συνεχή και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών  και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του τμήματος και του ιδρύματος.

Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σαφών, συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων δράσεων διασφάλισης ποιότητας, που οριοθετούν το πλαίσιο, εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί το ΠΣ με σκοπό την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Εκφράζει τη συστηματική, δομημένη και συνεχή προσήλωση του ΠΜΣ και του Ιδρύματος στην παροχή εκπαίδευσης, έρευνας, διδασκαλίας και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αναγνωρίζοντας ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας φέρει το ίδιο το ΠΜΣ και το Ίδρυμα.

Θεμελιώδεις αξίες

Η Πολιτική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες:

 • της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους,
 • του σεβασμού της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας,
 • της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και της μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,

Βασικοί άξονες

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του ΠΜΣ είναι οι εξής:

 • Η διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας.
 • Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του προγράμματος σπουδών.
 • Η βελτίωση της μάθησης των φοιτητών.
 • Η υποστήριξη των νέων ερευνητών.
 • Η διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων.
 • Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο ΠΜΣ.
 • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του ΠΜΣ.
 • Η ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών.
 • Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ του ΠΜΣ και διαφόρων Τμημάτων των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 • Η συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
 • Η ενίσχυση συνεργασιών με άλλα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ιδρυμάτων του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου.
 • Η προαγωγή και υποστήριξη της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό έργο.
 • Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η προβολή του ΠΜΣ στην Ελλάδα και Διεθνώς.
 • Η διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του ΠΜΣ
 • Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές).
 • Η σύνδεση με την κοινωνία.
 • Η ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του ΠΜΣ, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και την ανάθεση του ρόλου που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας

Σύνδεση με στρατηγική

Η πολιτική ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του ΠΜΣ, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην παρακολούθηση όλων των δεικτών ποιότητας και των αποτελεσμάτων μέσω της ανάπτυξης και χρήσης αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων ψηφιακής διακυβέρνησης.

 • Green Deal

Το ΠΜΣ επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής του ποιότητας μέσω περιβαλλοντικών δράσεων με στόχο τη συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την καλύτερη διαχείριση πόρων, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, την παροχή περιβάλλοντος φιλικού προς τους φοιτητές και το προσωπικό του.

 • Δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών προσανατολισμένων στις ανάγκες της Αγοράς και στην Επιχειρηματικότητα.

Η ανάπτυξη ποιοτικών, ευέλικτων, συνδεδεμένων με την αγορά προγραμμάτων σπουδών και η προσέλκυση φοιτητών και διδασκόντων υψηλού επιπέδου επιδιώκονται μέσω επιμέρους ποιοτικών στόχων όπως η σύνδεση του ΠΜΣ με επιχειρήσεις και οργανισμούς, η διαρκής αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η ενίσχυση της κινητικότητας και της διεθνοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κ.α.

 • Διεθνοποίηση

Το ΠΜΣ επιδιώκει την ενδυνάμωση των επαφών του με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετοχή του σε δίκτυα στρατηγικών συμμαχιών, αξιοποίηση της ερευνητικής του υποδομής, αύξηση της κινητικότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προσέλκυσης νέων ερευνητών

Έχει ως σταθερό και διαρκές χαρακτηριστικό της λειτουργίας του την αριστεία στην έρευνα και τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά στοχεύει στην διασύνδεση και προσέλκυση κορυφαίων ερευνητών από όλο τον κόσμο καθώς και ταλαντούχων φοιτητών. Η επίτευξη των παραπάνω καθώς και επιμέρους στόχων προς αυτή την κατεύθυνση θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου από το ΠΜΣ έργου.

 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία, γνώση και έρευνα πάνω στο αντικείμενο της αυτοματοποίησης δημιούργησε και ίδρυσε με το ΦΕΚ 5036/τ. Β/13-11-2020 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης- Applied Automation Engineering Systems”. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για τους διδάσκοντες, το προσωπικό του ΠΜΣ αλλά και τους φοιτητές του. Η δέσμευση του Διευθυντού, της Συντονιστικής επιτροπής, των Διοικητικών Οργάνων  και όλου του προσωπικού για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΠΜΣ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης» έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και του πανεπιστημίου. Μέσα από τον επανασχεδιασμό την επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το ΠΜΣ δεσμεύεται στο να επιτύχει τις βέλτιστες επιδόσεις.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Πολιτικής διασφάλισης ποιότητας το ΠΜΣ του Τμήματος ΜΠΔ εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν και τεκμηριώνουν: α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΜΣ, β) την επιδίωξη και επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7, γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου, δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ, ε) την σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη συνεχή βελτίωση του ΠΜΣ, στ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας ζ) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η) την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του ΠΜΣ, θ) τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ, καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ.

2.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης- Applied Automation Engineering Systems» του τμήματος της Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του τμήματος ΜΠΔ και συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική του πανεπιστημίου. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, συμμετέχουν όλοι οι εσωτερικοί παράγοντες του ΠΜΣ (όργανα και προσωπικό διοίκησης, γραμματεία, μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί φοιτητές και λοιποί ακαδημαϊκοί και επιστημονικοί συνεργάτες).

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του ΠΜΣ και οι οποίοι συνδέονται άμεσα και με τη στρατηγική του Ιδρύματος είναι οι εξής:

Ι. Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στα εφαρμοσμένα και προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων αυτοματοποίησης. Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με τον Αυτόματο έλεγχο, και την βιομηχανική παραγωγή ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.

β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους του τομείς που άπτονται των εφαρμοσμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

Το επιστημονικό πεδίο της αυτοματοποίησης αποτελεί το επίκεντρο της 3ης και 4ης βιομηχανικής επανάστασης .  Πρόκειται για πολυεστιακό αντικείμενο που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Το Τμήμα ΜΠΔ προήλθε από συγχώνευση των Τμημάτων Μηχανικών Αυτοματισμού και Μηχανολόγων Οχημάτων του πρώην ΑΤΕΙΘ επομένως είναι δεδομένη και σε υψηλό επίπεδο η γνώση του αντικειμένου της Αυτοματοποίησης από το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος. Το πρώην Τμήμα Αυτοματισμού δύο χρόνια πριν την συγχώνευσή του είχε προχωρήσει σε αναμόρφωση του ΠΠΣ του. Επομένως υπάρχει η κουλτούρα και η αποδοχή της συνεχούς αναμόρφωσης και βελτίωση του προγράμματος σπουδών.  Ο διευθυντής και η Συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, παρακολουθεί, καταγράφει και αξιοποιεί τις εξελίξεις συναφών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επί πλέον συνεργάζονται με συναδέλφους που βρίσκονται στο γνωστικό πεδίο της Αυτοματοποίησης οι οποίοι τροφοδοτούν τη Συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ με σύγχρονες επιστημονικές θέσεις, ερευνητικές προτάσεις και διδακτικές ανάγκες της κάθε ειδίκευσης σπουδών για το περιεχόμενο και την οργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΙΙ.    Η συνεχής ενίσχυση και βελτίωση του δυναμικού των διδασκόντων

Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ αποτελούνται από καθηγητές του τμήματος ΜΠΔ, ενώ ένας σημαντικός αριθμός διδασκόντων προέρχεται από άλλα ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδίκευση στην Αυτοματοποίηση, που αποτελεί και το επιστημονικό αντικείμενο του ΠΜΣ.Για αυτόν τον σκοπό υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χωρίς ημερομηνία λήξης. Πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΠΜΣ αναθέτει σε υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, τη διδασκαλία όσων μαθημάτων δεν καλύπτονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν υποχρεώνει το Τμήμα να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης. Επισυνάπτεται στο τέλος η «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για τους υποψήφιους διδάσκοντες.

ΙΙΙ. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στο σχεδιασμό του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό με εστίαση στις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών έτσι ώστε να έχουν την κατάλληλη προετοιμασία όχι μόνο σε γνώση αλλά και στις απαιτούμενες ικανότητες για να καλύψουν με επιτυχία και ασφάλεια τις ανάγκες στον ιδιαίτερα απαιτητικό και ευαίσθητο χώρο της παραγωγής και της αυτοματοποίησης. Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών που συμμετέχουν στο ΠΜΣ αποτελεί προτεραιότητα, ενώ τα ποσοστά αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος είναι πολύ καλά.

IV. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του ΠΜΣ.

Οι σχέσεις μεταξύ του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού είναι αρμονικές και παρέχεται η δυνατότητα αξιοπρεπούς εργασίας. Για προβλήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση του χώρου, την υγιεινή και την ασφάλεια, οι δυνατότητες του τμήματος είναι περιορισμένες αφού η παλαιότητα της κτιριακής υποδομής και η ελλιπής συντήρηση δημιουργούν δυσκολίες, αν και με τη συνεργασία όλων οι συνθήκες είναι αποδεκτές. Σε αυτή την κατεύθυνση, της βελτίωσης των υποδομών, βοηθούν οι πόροι του ΠΜΣ.

V. Η ενίσχυση συνεργασιών του ΠΜΣ με άλλα ιδρύματα (Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα) της ημεδαπής και αλλοδαπής, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης» διαθέτει πολυάριθμες εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες που αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την αναγνωρισιμότητα των μελών του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ένας ικανός αριθμός διδασκόντων προέρχονται από άλλα ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ καθηγητές του τμήματος ΜΠΔ   είχαν ή και έχουν συμμετοχή ως συντονιστές ή συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων αρκετά είναι διεθνή ανταγωνιστικά. Η συνεργασία αυτή που μεταφράζεται σε διεθνείς δημοσιεύσεις αντικατοπτρίζει την πολύ υψηλή αξιολόγηση του ΠΜΣ.

VI. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του ΠΜΣ

Από τα προηγούμενα είναι φανερό ότι το ΠΜΣ κάνει αξιόλογες προσπάθειες για εξωστρέφεια. Επιπλέον, διατηρεί συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς κυρίως της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης αλλά και μεμονωμένες επιχειρήσεις του χώρου που μεταφράζεται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  σε καλύτερη εκπαίδευση. Συνεργασίες αναπτύσσονται και με τοπικούς κοινωνικούς φορείς όπως οι όμοροι δήμοι της περιοχής της Αλεξάνδρεια πανεπιστημιούπολης Σίνδου, η τοπική εκκλησία κλπ.

2.2 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ επικοινωνείται με τους εξής τρόπους:

Α) την ανάρτηση σε ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://automation.dipae.edu.gr, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και νεοεισαχθέντων, εν ενεργεία μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και αποφοίτων αλλά και κάθε ενδιαφερομένου, όλων των σχετικών πληροφοριών για την πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ.

Β) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης  http://iem.ihu.gr προς ενημέρωση των προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι εκδηλώνουν αντίστοιχο ενδιαφέρον

Γ) Την ειδικότερη ενημέρωση των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών περί της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος στις τελετές υποδοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Δ) τη σχετική ενημέρωση σε διαλέξεις, ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος σε ενδιαφερόμενους  καθώς και σε συνέδρια ή ημερίδες που διοργανώνονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

E) κατά τις επαφές του Τμήματος με Παραγωγικούς, Κοινωνικούς αλλά και Πολιτιστικούς φορείς με τους οποίους έχει αγαστή επικοινωνία και συνεργασία.